רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

16/08/2003 05:45:52 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
םימיה תעבש ידדוש :אשונה:ץעה תפמ 
  [3] [16/08/2003 17:50:30]  השוטשט  \  רבעמש םייחה
 ןאכ התא -»   [4] [16/08/2003 05:45:52]  דשא ילא  \  םימיה תעבש ידדוש
   [16/08/2003 13:51:54]  םהרבא רנבא  \  תואמ המכ לש רדהנ םוכיס הז ,ילא
   [16/08/2003 15:48:11]  יחרזמה םרוי  \  טנסומלוק תא רישעמ התא.יעובש גונעת םעפ בוש :ילא
   [18/08/2003 00:36:24]  שימע  \  ןמ קלחב יכ ןייצמו ףיסומ קר יתייה ,קתרמו הפי
   [20/08/2003 11:46:19]  יזנכשא יפר  \  .הנהמ רמאמ :דשאל
  [44] [15/08/2003 11:14:33]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ