רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

22/03/2003 06:55:18 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
באז סרפב ףקתשמכ ץראב םידליה תורפס בצמ :אשונה:ץעה תפמ 
  [1] [22/03/2003 20:58:28]  סדנמ ןועמש  \  תידרוכה היעבהו קריע
 ןאכ התא -»   [1] [22/03/2003 06:55:18]  דשא ילא  \  באז סרפב ףקתשמכ ץראב םידליה תורפס בצמ
   [23/03/2003 06:05:04]  וינטג יפר  \  סרפה תקולח-יא
   [23/03/2003 11:47:00]  דשא ילא  \  ןדפ םעיחי אוה סרפה תדעווב הלאה םילקרואהמ דחא
   [28/03/2003 20:41:15]  דשא ילא  \  לשמנכ " רעונל בירעמ"
   [28/03/2003 22:46:09]  וינטג יפר  \  ? ןיזגמה לש רעונה יבתכ םע המ - ילא
   [29/03/2003 02:26:37]  דשא ילא  \  ןותיעה בור תא םיבתוכ םהו רעונ יבתכ דוע שי
   [30/03/2003 04:51:46]  שימע  \  חתמב הפצמ יתייה רעונל בירעמ יתארק ינאשכ
  [11] [22/03/2003 04:27:36]  שימע  \  סומאדרטור סומסארא סוירדיזד