רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

31/10/2004 00:48:35 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
איגש ילא לש הלודגה הדעסמה :אשונה:ץעה תפמ 
  [2] [31/10/2004 09:19:34]  tach  \  םינוחרקה ןדיע ףוס / תיעובש הרוטקירק
 ןאכ התא -»   [6] [31/10/2004 00:48:35]  דשא ילא  \  איגש ילא לש הלודגה הדעסמה
   [31/10/2004 05:18:47]  ןורש לאכימ  \  תנידמל לארשי תא ךפהש הזב הרקמב רבודמ אל ,עגר ?איגש
   [31/10/2004 05:41:52]  ןורש לאכימ  \  םיטרס תוקחל לוכי ילארשי םגש הארמ "הלודגה הדעסמה"
   [31/10/2004 05:52:19]  ןורש לאכימ  \  מא יבא לש ונורשכמ האצותכ איה םינושארה םיקרפה תחלצה
   [31/10/2004 06:05:13]  ןורש לאכימ  \  םג הלועמ ןורשכ לכ לסחל לוכי לקשמ ףדוע- טומעוז םאסב
   [31/10/2004 07:30:46]  יונ ימר  \  ?םינמזה לכב רתויב תיפצנהו החילצמה
   [31/10/2004 11:43:17]  דשא ילא  \  יאדוו
   [31/10/2004 19:07:48]  יונ ימר  \  שיא יבורקו ירבח ןיב יתישעש רצק לאשמב
   [31/10/2004 19:57:22]  תידוי  \  ףחסנ דשא ילאש יל הארנ
   [31/10/2004 21:36:54]  הקינא  \  רתויב תיפצנה איהש רמא ןכלו היפצ יזוחא גיצה דשא
   [01/11/2004 00:03:19]  תידוי  \  דדמ ימ ,ודדמ הפוקת וזיאב ,יקירט רבד הז היפצ יזוחא
   [01/11/2004 00:24:44]  הקינא  \  תויתועמשמ ןניא ל"נה תולאשה %80-ל לעמ לש םיזוחאב
   [01/11/2004 03:26:53]  דשא ילא  \  "רתויב הבוטה הרדסה" תאזש יתנעט אל םוקמ םושב
   [01/11/2004 03:29:38]  דשא ילא  \  שי : הינש הבשחמב
   [01/11/2004 09:46:58]  הקינא  \  ןוכנ
   [31/10/2004 08:47:44]  שימע  \  הרדס וזכ התיהש יתרכז אל ללכב תמ אוהש דע
   [31/10/2004 09:23:52]  ןורש לאכימ  \  .םינמזה לכבש החילצמה קנעה תרדס איה וסוסו ימס
   [31/10/2004 10:20:58]  תידוי  \  וסוסו ימסב היפצ תובקעב םייחל הרוענ ר'צאת טרגרמ םא
   [31/10/2004 11:45:34]  דשא ילא  \  " שי המ" וידרה תינכות ישנא תוחפה לכל
   [31/10/2004 13:08:14]  ןורש לאכימ  \  תפארע ינפלש םותה ןדיע תא ריזחהל ךירצ .םיקדוצ
  [8] [29/10/2004 21:05:19]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ