רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

17/09/2004 16:57:17 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
חצנל האירוק :אשונה


:םיקניל 
רמאמל הספדה תסריג «
:ץעה תפמ 
  [1] [19/09/2004 18:50:41]  והיעשי םיסנ  \  הבושתה לש הדעי
 ןאכ התא -»   [1] [17/09/2004 16:57:17]  דשא ילא  \  חצנל האירוק
   [17/09/2004 19:27:41]  שימע  \  הדותו ילא הבוט הנש
  [5] [17/09/2004 12:12:32]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ