רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

09/09/2004 12:33:20 :ךיראת
 רזעוי 
:תאמ
ןופצה ןמ הרזחב :אשונה

הברה ב"דמ םה םיישממה םייחהש םכל ריכזא .םכיתובוגת לע םירבח םכל הדות
.יודבה ןמ ינוידב רתוי

גולואיכראה ןמ יתעמש ,סילופותיקסב םושלש ירוקיבב .שימעל התחנהל המרהו
ידירש ולגתנ םיאצמימה ןיב .רסיקה ןחלופ ךרענ וב שדוקמ םחתימ לע רפוחה
?אמורב ,ויה ןכא םא ,םדא תונברוק רבדב וניניע תא ריאהל לכות םאה .םדא
.ךכב ןודל הצר אל גולואיכראה המ םושמ

:ץעה תפמ 
  [4] [07/09/2004 11:19:18]  םהרבא רנבא  \  ?םישדחמ םצעב םה המ .םישדח םינוירוטסה
  [9] [07/09/2004 00:24:38]  רזעוי  \  שופיח
   [07/09/2004 07:46:35]  אירוס  \   ינחירהו האנה רמאמה לע ךל הדותו
   [07/09/2004 11:17:16]  שימע  \  ררמצמ ב"דמ רופיס ומכ חתפנ הז
   [07/09/2004 11:34:41]  הקינא  \  לגר שולשה תא ריכזה הז יל םג
   [07/09/2004 11:33:47]  הקינא  \  היצטומ וזש יתבשח ,םישדח הלאש בל יתמש תמאב ,קדוצ
   [07/09/2004 11:37:10]  םהרבא רנבא  \  המוד חרפ חמוצ יתיב רדגל ץוחמ
   [08/09/2004 09:14:37]  יחרזמה םרוי  \  !הדות לכה "יתחרהו יתיאר" תומוצע םייניעב !רקי רבח
   [08/09/2004 20:35:13]  וינטג יפר  \  עזוימהו קיבדה םוימויהמ האירב הגירח .רזעוי הדת
 ןאכ התא -»    [09/09/2004 12:33:20]  רזעוי  \  ןופצה ןמ הרזחב
   [10/09/2004 05:41:16]  יאני  \  (: הדות
  [1] [05/09/2004 19:55:25]  והיעשי םיסנ  \  ;acute&ה יל התתנ-רשא