רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

23/07/2004 14:12:01 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
הירכונ ץראב רז :אשונה


:םיקניל 
רמאמל הספדה תסריג «
:ץעה תפמ 
  [1] [24/07/2004 11:31:57]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ
 ןאכ התא -»   [3] [23/07/2004 14:12:01]  דשא ילא  \  הירכונ ץראב רז
   [24/07/2004 07:41:36]  יונ ימר  \  דאמ ילע בוהא רפוס לע ףלאמו קתרמ רמאמ
   [24/07/2004 07:45:56]  דשא ילא  \  םירפסמ תוחפ יתבהא תיב ףלאה רפס תא אקווד
   [24/07/2004 09:50:38]  יאני  \  "יניצר רתוי" רפוס תויהל השק אל
   [25/07/2004 00:52:18]  דשא ילא  \  םירפוסה דגנכ ךכ לכ תנווכמ הניא החיתפה תיירי
   [25/07/2004 08:11:36]  יאני  \  ?קוידב הז המ - "יניצר"
   [25/07/2004 19:39:41]  דשא ילא  \  ךכב הארמ התא ןכש לבח ? םנמואה
   [25/07/2004 20:02:20]  יאני  \  תרתוימ אל ילש הרעהה
   [25/07/2004 20:06:46]  רזעוי  \  "יניצר"ב הנווכה ילוא
   [25/07/2004 20:11:16]  יאני  \  םיכסמ אל
   [25/07/2004 20:12:24]  יאני  \  תוניצרב יירבד תא ארוק תייה ול ,בגא
   [26/07/2004 06:04:43]  דשא ילא  \  ךתוא הזיגריה ךכ לכש ל"נה הרעהה
   [26/07/2004 08:10:31]  יאני  \  ריבסהל תמכסהש ךל הדות
   [26/07/2004 09:16:12]  דשא ילא  \  ןיינעב טרפל המ רתוי הברה היה טייהלדאלש רעשמ ינא
   [26/07/2004 10:08:15]  יאני  \  םחורי בזועו הדומ
   [26/07/2004 10:45:40]  דשא ילא  \  ? םנמואה
   [26/07/2004 14:38:18]  יאני  \  תיבב יל שי םג אלא יתארק קר אל
   [26/07/2004 22:04:11]  דשא ילא  \  סיסב שי םא ררבל ידכ הדמע תורבח ךל שי םא יתלאש
   [27/07/2004 09:21:36]  יאני  \  םג ,תדמוע הניעב יתנעטו
   [27/07/2004 09:47:07]  דשא ילא  \  רבד םוש לע תדמוע הניא ךתנעט
   [27/07/2004 10:18:12]  יאני  \  "םונימוה דא" תנעט בוש
   [27/07/2004 10:32:17]  דשא ילא  \  יאני רמ
   [27/07/2004 11:06:39]  יאני  \  ףוס לכ ףוס
   [27/07/2004 11:30:35]  יונ ימר  \  םידבכנה דשא רמו יאני רמ
   [27/07/2004 11:52:36]  יאני  \  ימר ונ
   [27/07/2004 12:00:17]  דשא ילא  \  תויהל םיכירצ ויהש יפכ וננגוס אל ירבדש ןכתי ןכא
   [27/07/2004 14:04:22]  יאני  \  הבוט הדובע תישע ,בגא ,יתעדל םג
   [27/07/2004 14:06:10]  הקינא  \  ?תוטוידהל םוגרת רשפא ,יאני
   [27/07/2004 17:41:32]  יאני  \  ?
   [27/07/2004 18:34:24]  הקינא  \  ...הזל יתנווכתה
   [27/07/2004 13:54:40]  הנא  \  ריעהל יתיצר קר
  [8] [23/07/2004 03:35:13]  ילאיבצ הקטומ  \  תיאנותיעה תטפטפה