רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

16/07/2004 23:00:22 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
סרפ ןועמש לש אבה בלשה :אשונה


:םיקניל 
רמאמל הספדה תסריג «
:ץעה תפמ 
  [31] [17/07/2004 20:07:30]  וינטג יפר  \  אבס-רפכמ תוקד שמח
 ןאכ התא -»   [4] [16/07/2004 23:00:22]  דשא ילא  \  סרפ ןועמש לש אבה בלשה
   [17/07/2004 09:54:56]  סדנמ ןועמש  \  ...לבא ,קנע לאוטקלטניא אוה סרפש קפס ןיא
   [17/07/2004 10:17:59]  הקינא  \  סרפ םע החיש
   [17/07/2004 11:57:47]  יאני  \  החישה ןינעל םיכסמ ינא
   [20/07/2004 22:33:41]  ילאיבצ הקטומ  \  יתפוקתב דוע סרפ תא יתשגפ םגו יתעמש :ןועמש
   [17/07/2004 17:43:07]  יאבג םיסנ  \  ונמז רבע ,סרפ ןועמש
   [17/07/2004 18:09:44]  סדנמ ןועמש  \  הירוטסיהה יפדב ומש תא חצחצל הצור סרפ
   [17/07/2004 19:24:45]  יאבג םיסנ  \  לאמש/ןימי חוכיו בוזע
   [17/07/2004 20:56:12]  הקינא  \  ןכא
   [18/07/2004 06:54:44]  סדנמ ןועמש  \  אל - ךישעמ םלוא ,הבוט ךתנווכ :סרפל ירזוכה
   [20/07/2004 23:19:35]  ילאיבצ הקטומ  \  ?ינוימיד טעמכ והשמ ךל דיגא םא עגושמ יל ארקת :םיסינ
  [6] [16/07/2004 18:31:37]  יונ ימר  \  !!העווז השעמ