רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

12/06/2004 13:42:42 :ךיראת
 הקינא 
:תאמ
עיפומ אל הז תירבעב רתאב ,ןכא .19 :אשונה

.ןורכיזה םויל םיצלמומ הריש יעטק
:םיקניל 
ץוחה דרשמ «
:ץעה תפמ 
  [23] [11/06/2004 01:41:08]  ןורי לטומח  \  ... םייתרבח םירסמ תרבעהל המרופטלפכ תונמאה
  [70] [08/06/2004 21:21:50]  יונ ימר  \  (א) תירבעה הרישב תוומה / היווירט
   [08/06/2004 22:01:02]  יקסנילבק םירמ  \  ןושל(יק)ה דיב תוומו םייח
   [09/06/2004 10:50:38]  הקינא  \  אניבור הנליא ,אניבור הנח ,ןפ רדנסכלא :יודיו .9
   [09/06/2004 12:23:02]  יונ ימר  \  הקינאל 4 דוע
   [09/06/2004 10:52:33]  שימע  \  וז ןיאה דחא רפסמ
   [09/06/2004 12:20:52]  יונ ימר  \  ....שימע ןוכנ
   [09/06/2004 18:46:50]  הקינא  \  ךלוו הנוי :ןאכ התייה דימת תוומה .4
   [09/06/2004 21:10:16]  יונ ימר  \  !!!ופט ?תרבדמ תא ךיא ?תמחוימ המהב
   [09/06/2004 19:05:47]  הקינא  \  (ךלוו הנוי לע) קמוס ינור :תינאידניא הנוי .7
   [09/06/2004 19:30:07]  הקינא  \  ךלוו הנוי לע ץיבוקיבר .ד :תרבדמ ינא ףוס ףוס .8
   [09/06/2004 21:12:43]  יונ ימר  \  תודוקנ 3 - ןוכנ
   [09/06/2004 19:49:39]  ןויס דוד  \  ינמודמכ זוע לחנמ גרבנטור יעור לע בתכנ 16
   [09/06/2004 22:38:55]  יונ ימר  \  ?ורכיזל אשינ עדונ םואנ הזיאו - ןוכנ
   [09/06/2004 22:53:45]  שימע  \  ןיעה םותש תוומה ררושמ לש
   [10/06/2004 08:29:57]  יונ ימר  \  הדוקנ1 דוע - ןוכנ
   [10/06/2004 08:05:16]  ןויצמולש  \  9/6/2004 19:52 "םינייכבה" ךותמ ןיול ךונח .2
   [10/06/2004 08:31:16]  יונ ימר  \  ...תודוקנ 3 - ןויצמולש האבה הכורב
   [10/06/2004 08:07:35]  ןויצמולש  \  9/6/2004 19:57 גרבנטור יעור לש ורכזל .16
   [10/06/2004 08:32:27]  יונ ימר  \  תורמל ...הפי ןייד לש םואנה .ונע רבכ לבא - ןוכנ הז
   [10/06/2004 08:34:57]  ןויצמולש  \  יפל הזמ צוח .םיליחתמ לש תועט |: ...רדסב...רדסב
   [11/06/2004 20:30:37]  וינטג יפר  \  תגליד לק שיח . ןויצמולש ךאוב ךורב (לק רוחיאב)
   [11/06/2004 22:22:36]  ןויצמולש  \  P: !םג
   [10/06/2004 08:10:17]  ןויצמולש  \  9/6/2004 20:36 - תונרג רזעלא לש ריש .5
   [10/06/2004 08:34:39]  יונ ימר  \  ןפוד יאצוי 6 ו 5 זמר - תדוכלמ וב שיו ןוכנ אל 5
   [10/06/2004 08:20:30]  ןויצמולש  \  9/6/2004 13:13 .רב חמצ ומכ.אריפש לחר .10
   [10/06/2004 08:23:33]  ןויצמולש  \  רהוז הקבר.ךרבא המ - ןוקית .10
   [10/06/2004 08:35:35]  יונ ימר  \  4 דוע ןויצמולש ןוכנ
   [10/06/2004 08:25:10]  ןויצמולש  \  9/6/2004 13:28 ךלוו הנוי לע קמוס ינור.7
   [10/06/2004 08:37:56]  יונ ימר  \  ןוכנ הז קמוס ינור הזש הז
   [10/06/2004 08:41:12]  הקינא  \  ?ימר ולה
   [10/06/2004 09:03:06]  ןויצמולש  \  התריש ךותמ תועפשה םע ךלוו הנוי לע רישה
   [10/06/2004 08:39:24]  הקינא  \  הז לע יתינע רבכ
   [10/06/2004 08:41:13]  יונ ימר  \  הקינאל תודוקנה זא בל יתמש אל יובא
   [10/06/2004 08:45:14]  הקינא  \  יאקיזומה ימ םג םש יתבתכו
   [11/06/2004 15:09:01]  יונ ימר  \  לע ימחרתה ?יעשפ לע יחלסתה ?הקינא יל ילחמתה
   [11/06/2004 17:32:15]  הקינא  \  ?ךתיא השעי ינא המ ,יתרמאש אוה ,והז
   [10/06/2004 08:29:29]  ןויצמולש  \  9/6/2004 14:34 .ה "לה תרייש לע .ירוג םייח
   [10/06/2004 08:31:19]  ןויצמולש  \  13 ףיעס רובע איה לעמ הבושתה
   [10/06/2004 08:39:37]  יונ ימר  \  תודוקנ 4 הפי הבושת
   [10/06/2004 08:47:30]  ןויצמולש  \  ןתנוי ןתנ/םולשבא לע ריש דוע .15
   [10/06/2004 08:55:27]  יונ ימר  \  םולשבא תומב דוד תושוחתש קפס ןיא לבא - ןוכנ
   [10/06/2004 08:59:37]  הקינא  \  פראש טוילא אוה יאקיזומה .7
   [10/06/2004 09:21:40]  ןויצמולש  \  D: (םדא םק םותיפ) רקובב רקובב ריש - עובלג רימא .18
   [11/06/2004 08:46:19]  יונ ימר  \  ילוכו קנ 3
   [10/06/2004 13:03:38]  שימע  \   רייפ אל הז
   [10/06/2004 13:59:06]  הקינא  \  רורחשה תמחלמ לע ,יחימע הדוהי .20
   [11/06/2004 15:03:17]  יונ ימר  \  תמחלמ לע רישהש בשוח ינניא ןוכנ הז יחימע הדוהי
   [10/06/2004 20:32:18]  יונ ימר  \  םימגרותמ אלא םיירבע םיריש םניא 6 םגו 5 : זמר
   [11/06/2004 00:10:15]  ןויצמולש  \  ): ??18 לע יתוא טדקנמ אל התא המלו
   [11/06/2004 08:17:25]  יונ ימר  \  ופ ןמזה לכ אלנא יכ יכ יכ
   [10/06/2004 21:07:09]  הקינא  \  ןרטש (ריאי) םהרבא :ברע וא אובי םוי עדוי ינא .12
   [11/06/2004 08:47:31]  יונ ימר  \  ינא 3 דוע
   [11/06/2004 10:24:01]  הקינא  \  ?7 לש יאקיזומהו ,20-ל יתובושת םע המ ,הדות
   [11/06/2004 09:54:00]  הקינא  \  ?זוי דט לש ריש ,שוחינ .5
   [11/06/2004 14:59:45]  יונ ימר  \  ןוכנ וניא ירעצל ךא הפי שוחינ
   [11/06/2004 15:13:29]  יונ ימר  \  הלודג הלאש וז ?היה אוה ימ -3 ל זמר
   [11/06/2004 15:15:08]  יונ ימר  \  םירחא םינב םג אלא ומצע תא קר אל בהואש 14 ל זמרו
   [11/06/2004 15:17:18]  יונ ימר  \  ץוחה דרשמ רתאב אוצמל ולכות הבושתה תא 19 ל זמר
   [11/06/2004 17:57:26]  הקינא  \  םיכלמה 5 תא חצנמ עשוהי :ירוטסיה עוריא .20
   [12/06/2004 10:31:58]  יונ ימר  \  1 דוע - ןכ
   [11/06/2004 19:04:32]  הקינא  \  עובלג רימא :קתוש יחאו .19
   [12/06/2004 00:42:02]  הקינא  \  ןורש ירמעל תנווכתה ןכ םא אלא
   [12/06/2004 10:29:11]  יונ ימר  \  :) :)
   [12/06/2004 10:36:13]  יונ ימר  \  אל הז תירבעב ילוא תילגנאב יכ םא חוטב ןכ - תודוקנ 2
   [12/06/2004 10:28:14]  רזעוי  \  רותפ לכה רבכו רוחיאב יתאב
   [12/06/2004 10:31:14]  יונ ימר  \  ?םגרתמה ימו רישה המ - תודוקנ 2 ....רזעוי הפי
 ןאכ התא -»    [12/06/2004 13:42:42]  הקינא  \  עיפומ אל הז תירבעב רתאב ,ןכא .19
   [13/06/2004 11:37:04]  יונ ימר  \  הדוקנ1 דוע - ןוכנ
   [12/06/2004 13:52:54]  הקינא  \  טחוש היה .14
   [12/06/2004 16:37:31]  יונ ימר  \  אל שממ שממ שממ לבא שממ
   [12/06/2004 20:52:47]  הקינא  \  הפ יתמלשה .19
   [12/06/2004 20:54:38]  הקינא  \  ילקסל יזח זא .14
   [13/06/2004 11:35:53]  יונ ימר  \  אל לבא ןוויכ ותוא - מהההא
  [25] [07/06/2004 20:28:11]  שימע  \  ירבעה גנלסה ןולימ