רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

04/06/2004 15:08:39 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
הירא .מ לש אלפומה םלועה :אשונה


:םיקניל 
רמאמל הספדה תסריג «
:ץעה תפמ 
  [3] [04/06/2004 20:30:29]  יונ ימר  \  ןמדזמ רוט / ץראב טושמ
 ןאכ התא -»   [7] [04/06/2004 15:08:39]  דשא ילא  \  הירא .מ לש אלפומה םלועה
   [04/06/2004 17:53:27]  יבש  \  .םיסקמ
   [04/06/2004 19:23:25]  ןורי לטומח  \  היראו גרבדלוג האל לש היצקודורפוק היה ירודכ ירוא
   [04/06/2004 20:37:20]  דשא ילא  \  הבתכל ןוכדע
   [04/06/2004 20:52:36]  שימע  \  םלוכמ לודגה התא , ילא
   [04/06/2004 21:23:04]  דשא ילא  \  " ריעזה ןמורה" תודלות לע תטרופמ הבתכ שי
   [04/06/2004 22:32:56]  שימע  \  רתוי בתכ אוה ינורכז בטימל
   [05/06/2004 23:59:24]  יונ ימר  \  ונסחייתה אל םעפ ףאש והשימ הנה - עיתפמו ויינעמ
  [8] [04/06/2004 01:04:35]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ