רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

24/04/2004 19:12:57 :ךיראת
 והיעשי םיסנ 
:תאמ
הלואגה תא תדלל :אשונה


:םיקניל 
רמאמל הספדה תסריג «
:ץעה תפמ 
  [24] [24/04/2004 23:41:38]  וינטג יפר  \  וירחא אוביש המו יאמב 2-ה תארקל
 ןאכ התא -»   [2] [24/04/2004 19:12:57]  והיעשי םיסנ  \  הלואגה תא תדלל
   [26/04/2004 00:13:57]  יונ ימר  \  ?הרז הדובע ךיניעב אוה תואמצעה םוי ןכבו
   [26/04/2004 15:45:25]  אירוס  \  (: האג תואמצע גח לארשי תומחלמ יללחל רנ
  [3] [23/04/2004 22:39:17]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ