רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

22/04/2004 15:34:54 :ךיראת
 רוודנל זרא 
:תאמ
ילש םיטרסה תמישר :אשונה

>"h1 align="center>
ילש םיטרסה תמישר
>h1/>
>h3/> רוודנל זרא>"h3 align="center>
>"%hr align="center" width="50>

םיטרסבו עונלוקה תודלותב רקיעב םיקסועה םיבר עונלוק ירפס יתארק הנורחאל
:םה הנורחאל ואציש םיינש .תופוקתה לכב םיטלובה
םיטרסה האמ ובש ,ה'גומ ינד תאמ >b/>ךכ לכ ונבהא - תפומ יטרס האמ>b>
םיטרס תומישר ,םהמ דחא לכ יבגל טוריפו הבחרה םע ,רבחמה לע םיבוהאה
לש םירחבומ םיטרס תומישר ,('וכו היצמינא ,ידועית ,םליא) םידחוימ םירנא'זב
.םיבושחה עונלוקה יסרפב וכזש םיטרסה תומישרו עונלוק ישנאו םירקבמ
תא רקוסה ,ןיוואק 'פ סורבו טסאמ דלרא'ג תאמ >b/>עונלוקה תודלות רוציק>b>
תולעבה תונידמה לכו תופוקתה לכ ךרד ,םליאה טרסה ימיב ,ותישארמ עונלוקה
.הבושח עונלוק תיישעת

םינש ךשמב .ילשמ םיטרס תמישר רוציל יתטלחה הלא םירפס ינשב האירקמ האצותכ
וביט תניחבמ טרס לכ ןחוב םג אלא ,םיטרסב בהלנ הפוצ קר אל ינא תובר
,ינש דצמ .תוקיסאלקו תפומ תוריצי םהב האור ינאש םיטרס יל שיו ותוכיאו
ביכרהל יל רשפאמש המ ,ידמל ינררב םיטרסב ימעט ,הקיסוממו םירפסמ לידבהל
םיטרפמו םלועה לכ תא םיפיקמה ,עונלוק ירפסל דוגינב .תיסחי תולקב המישר
תובושח תויתונמא תועונתו ינוינוטנאו ןמגרב ,ינילפכ םיבשחנ םיאמב יבגל
םיטרסמ הבורב תבכרומ יתמישר ,שדחה לגהו םזילאיר-ואינה ומכ עונלוקב
.האנהלו רודיבל דעוימה םוידמ אוה עונלוק ירובעש ןוויכמ םיידווילוה
םיריתומ םניאש ,םייאשילקו םייתאחסונ היטרס בורש תרמוא דווילוה לע תרוקיבה
בטימש רוכזל ךירצ לבא ,ןוכנ לכה .אדירג םזיפקסא איה םתרטמשו הבשחמל םוקמ
תוכיא ,ןכ ומכ .םינש ךשמל ןורכיזב םיטרחנו דואמ םינהמ םשמ םיאבה םיטרסה
רודיבכ ותליחתמ דעונש טמרופב יתעדל תיחרכה דימת הניא תיתונמא וא תיטמרד
.עושעשכו

תפומ תוריצי םהב האור ינאש םיטרסה לש גוריד :םיקלח ינשמ תבכרומ המישרה
רידגמ ינא דציכ .תוירוגטקל םיקלוחמ ,יילע םיבוהאה םירחאה םיטרסה לכ ןויצו
םיטושפ םיטרס :ךכל םינוירטירק המכ ילצא םימייק ?תיעונלוק תפומ תריצי
,טירסתה - טרסה לש יטנרהוקה הנבמה תניחבמ םימלשומ ךא הלילעה הנבמ תניחבמ
תעבשו היגלשו הקנלבזק ומכ) הנהמו םלשומ רצותל םידכלתמ יומיבהו קחשמה
לע בושחל רשפא םהב תפסונ הייפצ לכמש םידבר יברו םיבכרומ םיטרס ,(םידמגה
,(וקראד ינודו ברק ןודעומ ומכ) הנוש טבמ תדוקנמ םהב תופצל וא שדח ןויער
תא םיווהמה םיטרסו (וניטנארט יטרסו וטנממ ומכ) בכרומ טירסת ילעב םיטרס
המחלמה יטרסו םינוברעמהו ללחב האיסידוא 2001 ומכ) םהלש רנא'זב בטימה
האובנה :םייתונמא םיטרס ינש המישרב םיללכנ ןכ ומכ .(המישרב םיללכנה
.םהבש יתוזחה דוחייה ללגב תפומ תוריצי ייניעב םיבשחנ הלא םיטרס .תומולחו

.תוירוגטקל םיקלוחמ ,יילע םיבוהאה םיפסונה םיטרסה לכ תא ללוכ ינשה קלחה
תריחבב םג אלא ,םיטרסה תריחב תניחבמ קר אל ישיא יפוא תאשונ וז המישר
םיטרס ומכ ילש םיישיא ןיינע ימוחת לש תוירוגטק תללוכ איה .תוירוגטקה
רקסב) םינוברעמ :ונימיב ירלופופ אל רנא'זו םיירוטסיה םיטרס ,םיריא
,רתויב םירתוימה םירנא'זה לע Internet Movie Data Base-ב הנורחאל םסרפתהש
.(ינש םוקמל ועיגה םינוברעמה

םהמ תיצחמ רשאכ ,היינשה םלועה תמחלמב םיקסוע םיירוטסיהה םיטרסהמ תיצחמ
תומישר הברהב תללכנ התיה אל םתסה ןמש הריחב ,למור ינמרגה לרנגב תקסוע
תוירוגטקה ראשב םג .המישרב ללכנ אל ידנאגכ בשחנ טרס ,תאז תמועל .תוילארשי
תללוכ הניאו רטופ יראה תא תללוכ איה :בורה םעט תא חרכהב תגציימ אל המישרה
םיטרס ירצוי ינש דצל ךרעומ ןקחשכ הב ללכנ ןייק לקיימ .תועבטה רש תא
ינוידב עדמ יטרס תללוכ הניא איה .דווטסיא טנילקו ןילפא'צ ילרא'צ :םילוגד
,רנאר דיילב .םיעבשהו םישישה ,םישימחה תונשל םיכייש הב םיללכנה הלאו םיבר
תופצל הנהנ ינאש טרס אל אוהש םושמ חבושמ טרס אוהש תורמל הב ללכנ אל ,לשמל
בשחנ טרס וא חורה םע ףלחכ יראלופופ טרס המישרב םיללכנ אל .בושו בוש וב
הז גוסמ תומישרב ללכנ הקלחש ילש םימעטה לכ ךס איה המישרה .ןייק חרזאהכ
.אל הקלחו יללכה להקה םעט תא םאות הקלח .אל הקלחו

םהב רקיעהש םיטרסל איה ילש הפדעהה ?יללכ ןפואב ימעט תא ןייפאל רשפא דציכ
תרשל םיכירצ ,תיעונלוקה תוזחהו גולאידה ,קחשמה ,יתפקשה יפל .הלילעה אוה
בהוא אלו דחא דצמ עונלוקה לש יתונמאה םרזב ןיינעתמ ינניא ןכל .הלילעה תא
רשו סנו'ג הנאידניא ,םיבכוכה תמחלמ ומכ ,םיטקפאה אוה םהב רקיעהש םיטרס
תמחלמו תועתלמ תחלצה םע ,םיעבשה תונש ףוסו עצמא זאמ .ינש דצמ ,תועבטה
גוס תא חנזו הזכ גוסמ םיטרס רתויו רתויל ידווילוהה עונלוקה הנפ ,םיבכוכה
תונש) ולש בהזה רותב ותוא ונייפאש (רנא'ז יטרסב םג) רתוי יתלילעה םיטרסה
ויטרס םע שדח יעונלוק ןונגס רצונ םיעשתה תונש תליחתב .(םישישהו םישימחה
רתוי רחואמ רושעכ וירפ תא תתל לחהש ,בכרומו ימאניד - וניטנארט ןיטנווק לש
.וקראד ינודו ברק ןודעומכ םיטרס םע

הווהמ םג איה ,ישיא םעט לש םוכיס התויה דבלמ - ףסונ םעט המישרל שי ןכל
ימ לכ .ינילפו ראדוג לש ומכ םייתונמא םיטרס תוללוכה תומישרל הביטנרטלא
.ונוצרכ טימשהלו ףיסוהלו הנממ לוטיל לוכי ,רתוי 'תידווילוה' המישר הצורש
בחרה להקל דעוימ ,הרפואהו לוחמה ,ןורטאיתל דוגינב ,עונלוקה ,רבד לש ופוסב
רשגה תיינב הז םא ןיב ,ונל תורוכזה תונצסה תא שי ונלוכל .םינינאל קר אלו
לש תוארמה תנצס ,ובמאד לש יטסילאירוסה םידורוה םיליפה םולח ,יאווק רהנ לע
םינמזב שירבי'ג רישב חצופה ינילפא'צה דוונה וא זוורב קרמב סקראמ םיחאה
.םינרדומ

>"%hr align="center" width="50>

>h3/>המישרה>h3>
: >b/>גורידה>b>

הקנלבזק .1
ברק ןודעומ .2
וקראד ינוד .3
ליב תא גורהל .4
היסטנפ .5
2 קדנסה .6
1 קדנסה .7
חלסנ יתלב .8
תרומשא יבלכ .9
הלוז תורפס .10
וישכע הספילקופא .11
וטנממ .12
יאווק רהנ לע רשגה .13
ובארב ויר .14
ללחב האיסידוא 2001 טרסה .15
תמדרנה היפהפיה .16
תואלפה ץראב סילא .17
םשגב רישא ריש .18
הלודגה החירבה .19
םיעטו םימח .20
גילז .21
ןרתנספב הרי ימ .22
םעז יבנע .23
םלוע דעו התעמ .24
הווקת לש תומוח .25
יבמב .26
םידמגה תעבשו היגלש .27
ןבילאס תועסמ .28
םיעבשומה 12 טרסה .29
(70ה תונש תסרג) תישאר תרתוכ .30
ץקועה .31
יטיפארג ןאקירמא .32
היקוקה ןק .33
האובנה .34
תומולח .35

:>b/>תוירוגטקה>b>

,וירחא יבש תכלל ,יתבוהאל םולש ,הקבר :תפומ תוריצי טעמכה תיישימח .1
.2000 היסטנפו ןוארב יק'ג ,3 קדנסה

,םש רש ימ ,םיזילעה בולכ ,םירוחש השבל הלכה :םירזה םיטרסה תיישיש .2
.ןינל תוארתהלו ןוקרד רמנ ,םלשומ טוידיא

תעבג ,ךלימואלב תלעת ,הלולגה ,הנוע הניא 24 העבג :ילארשיה רסירתה .3
זולב ,םיגרוסה ירוחאמ ,ףאל תחתמ ,הקהלה ,תוקנולא עסמ ,הנוע הניא ןופלח
.Made In Israel-ו יכרות סראמ ,לאירא ריאמ לש תוריחבה עסמ ,לודגה שפוחל

לקיימ ,באה םשב ,יוסח קית ,הדשה ,טקשה שיאה ,ןישלמה :םיריאה רסירת .4
םויו לומתאה ידלי ,ןוגה עשופ ,ןוטסוב ישודק ,לרנגה ,םאה תוכזב ,סנילוק
.רוראה ןושאר

ןו'ג ,דיול דלורה ,ידראהו לרול ,ןילפא'צ ילרא'צ :םילודגה םינקחשה תשש .5
.דווטסיא טנילקו ןייק לקיימ ,ןייו

.י'צולב הקינומו הדנופ ןיי'ג ,ורנומ ןילירמ :תולודגה תוינקחשה שולש .6

גנילואבו הליסמהמ םירופיס ,ץראה חלמ :םייתרבחה םיטרסה תשולש .7
.ןייבמולוקל

ןייאר יארוט תא ליצהל ,(קוק'ציה דרפלא) וכיספ :םיאמבה יטרס תשולש .8
.(ןהכ ןתיאו לאו'ג םיחאה) התא הפיא ,יחאו (גרבליפס ןביטס)

תולכ עבש ,תוינידנולב םיפידעמ םירבג :רתויב םידומחה םיטרסה רשע םינש .9
,הפי השיא ,שמח דע עשת ,ךדיב זוחאל הצור ינא ,סוד-הל המריא ,םיחא העבשל
הנמויו תינידנולב קר אל ,'זור ןילומ ,המבאלאב ףוריט ,יניו ידוד ןב ,רקסוא
.סנו'ג טי'גירב לש

,דריב ,םיכרד שגפמ ,תוצחל הקד ,ןורחאה סלאווה :הקיסומ יטרס השיש .10
.54 הלאקו באלק לאישוס הטסיו הנאוב

יראה ,םיפוקה בכוכ ,דורוה רתנפה :רתויב תובוטה םיטרסה תורדס תשש .11
.רטופ יראהו דיתעל הרזחב ,םעוזה סקאמ ,םהוזמה

קחשמו (יאמב) 'צאנס ,םינשעמ םינקו קוטס קול :י'ציר יאג יטרס תשולש .12
.(קיפמ) רוכמ

ןפוח רובעב ,ןורבאנ יחתות ,םיאלפומה תעבש :םיירבגה ןשקאה יטרס תרשע .13
הניא הרבז תנחת ,םיזעונה רשע-םינש ,רעוכמהו ערה ,בוטה ,םיפלצה ,םירלוד
.זארטאקלאמ החירבהו סלוו יסו'ג לש ותמקנ ,רחש םע וטשפ םירשנה ,הנוע

לוב ק'ג ,ודרבליס ,(םידוביעה ינש) םישנאו םירבכע לע :תיאקירמא הישימח .14
.םיפיה םיסוסה לכו

רנראג סמיי'ג לש תוידמוקה דמצ ,ולאב טאק :םינוברעמ תוידוראפ שולש .15
.םיטהול םיפכואו

,הסייד ,קוד עמשנ המ ,םלועה ףרוטמ ,ףרוטמ ,ףרוטמ :תופרוטמ תוידמוק שש .16
.ןושאר רמוגש ימ רנוילימו רתויב ידוס ,המיענ הסיט

ןודעומ ,זולב םיחאה ,תויחה תיב ,סילא לש הדעסמה :ןחלופה יטרס תשמח .17
.ףוסה דע תכללו רקוב תחורא

,הילויו ואימור ,תררוסה ףוליא ,רסיק סוילוי :תיריפסקיישה הישימחה .18
.בהואמ ריפסקיישו דרא'ציר רחא שופיחב

ילילצ ,הוואנה יתריבג ,קרוי-וינב דחא הליל :תילקיסומה הישימחה .19
.וגאקישו רעיש ,הקיסומה

דלי ,הבוהצ תללוצ ,סניפופ ירמ ,ןגועה ומירה :היצמינא םעו לש םיטרס .20
תדובע ,רופיס לש עוצעצ יקלח ינש ,תפפועמה הטימה ,ןוארב ילרא'צ ומשו
.אלפומה עסמהו מ"עב תוצלפמ ,קראפ'תואס ,םילמנ

.הקנלבזקב הלילו הרפואב הליל ,זוורב קרמ :סקראמ םיחאה יטרס .21

.רצחה ןצילו ןסרדנא ןאיטסירכ סנאה ,יללכה חקפמה :ייק ינד יטרס .22

,(ןילפ לורא תסרג) דוה ןיבור ,דאלב ןיטפק :םילודגה תואקתפרהה יטרס .23
.ורוז לש הכיסמהו םירטיקסומה יטרס דמצ ,םוי םינומשב םלועל ביבסמ

,רבדמה ישורבכע ,רבדמה לעוש :םילודגה םיירוטסיהה םיטרסה רשע השימח .24
ךלמ ,וגאווי'ז ר"ד ,טקב ,הרטפואילק ,רתויב ךוראה םויה ,ברע שיא סנרול
רוביבוסמ החירבה ,רודאבלס ,ילופילאג ,ןוטאפ ,ףרוחב הירא ,קורבוט ,שורבכע
.ןרתנספהו

:50ה תונש לש םייסאלקה ב"דמה יטרס .25
>div align=left>
Destination Moon
The Day the Earth Stood Still
The Thing from Another World
When Worlds Collide
Forbidden Planet
Invasion of the Body Snatcher
>div/>

>"%hr align="center" width="50>


:ץעה תפמ 
  [13] [22/04/2004 21:05:05]  סדנמ ןועמש  \  אחו;acute&ג לש רמסמה
 ןאכ התא -»   [7] [22/04/2004 15:34:54]  רוודנל זרא  \  ילש םיטרסה תמישר
   [22/04/2004 19:25:43]  וינטג יפר  \  .ךאוב ךורב זרא
   [22/04/2004 23:35:18]  הילד  \   ונתרוק לצב ךאוב ךורב זראל
   [22/04/2004 22:30:07]  הקינא  \  םוה ןופ .יט .יא
   [23/04/2004 19:35:09]  הילד  \  םיטרס םה תבהוא תמאב תמאב ינאש םיטרס
   [23/04/2004 20:57:12]  ידוא םוא  \  האנהב האירקו דואמ הפי רמוח זרא
   [25/04/2004 05:11:31]  ןרא  \  טלחהב האנ המישר
   [27/04/2004 06:52:58]  רוודנל זרא  \  (: .םיכרבמה לכל הדות
  [2] [22/04/2004 11:07:28]  שימע  \  ?םידליה יאפורל הרוק המ