רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

22/03/2004 19:33:30 :ךיראת
 שימע 
:תאמ
(: ןיבהל ןמז יל חקל :אשונה

יפר הפי

:ץעה תפמ 
  [57] [22/03/2004 08:35:56]  תושדח  \  ןיסאי דמחא
  [5] [21/03/2004 00:44:53]  וינטג יפר  \  ? היה אל וא היה - םלוגה לש ורופיס
   [21/03/2004 06:50:23]  דשא ילא  \  םלוגה לע ןויע םוי
   [21/03/2004 09:42:40]  יחרזמה םרוי  \  !הדות-אלפנ רייואמו ןיינעמ,אירק,קתרמ :יפר
   [21/03/2004 14:14:13]  םהרבא רנבא  \  התא ,יפר קורבמ
   [22/03/2004 00:06:35]  וינטג יפר  \  ןגרפלו בותכל גונעת טלחהב הז .םרויו רנבאל הדות
 ןאכ התא -»    [22/03/2004 19:33:30]  שימע  \  (: ןיבהל ןמז יל חקל
  [1] [20/03/2004 21:56:24]  והיעשי םיסנ  \  תויולהקתה יתש