רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

22/03/2004 08:35:56 :ךיראת
 תושדח 
:תאמ
ןיסאי דמחא :אשונה

ןיסאי חיישה לש ותינוכמ רבעל םיליט רקוב תונפל ורי ל"הצ לש ברק יקוסמ
.םדא ינב 5 דועו (ונב םהב) ויחטבאמ 2 םע דחי ,םוקמב גרהנ אוה .העוצרב
."המדא תדיערו תרעוב הבל" לש הבוגתב ומייאו ותומ לע תימשר ועידוה סאמחב
לע הלילה לכ ךרואל ןכדוע הלשממה שאר ."ןורש לש ושאר" לע םימייאמ חתפב
...ךשמיי סאמח יליעפ לע ץחלה :םירמוא ל"הצב .הלועפה

(YNET ךותמ)

>"%hr align="center" width="50>

יפלא .ותרייש לא םיליט ירימ ועצפנ 12-ו וגרהנ 7 דוע :םיאניתשלפה
ל"הצ ;תועש ךותב - הבוגתה :הצקא-לא יללח ידודג .תובוחרב םיפסאנ םיאניתשלפ
...םיקלח השולשל הדגה תא רתיב

(ינש) רקוב תונפל גרהנ ,סאמחה תעונת לש ינחורה הגיהנמ ,ןיסאי דמחא חיישה
ינב העבש תוחפל יכ םירסומ םיאניתשלפ תורוקמ .הזעב תילארשי תושקנתה תלועפב
סאמח יריכב לכב עוגפל הטלחהה .ועצפנ 12 תוחפלו תושקנתהב וגרהנ םיפסונ םדא
...דודשא למנב עוגיפה רחאל טניבקב רבעש עובשב הלבקתה

(ץראה ךותמ)

>"%hr align="center" width="50>

גיהנמ וגרהנ םהמש םיליט 3 ל''הצ לש י'צאפא קוסמ הרי 05:30 העשה תוביבסב
יעוגיפל ששחמ דואמ ההובג תוננוכ .חרוא ירבוע 3-ו ויוולממ םיינש ,סאמחה
המקנ

(בירעמ ךותמ)

>"%hr align="center" width="50>
:םיקניל 
YNET ב ןיסאי ךייש «
ץראהב ןיסאי ךייש «
בירעמב ןיסאי ךייש «
:ץעה תפמ 
  [13] [23/03/2004 21:18:42]  Yossi-BH  \  ?תוקתנתהה תינכותלו ל;quot&למל המ
 ןאכ התא -»   [57] [22/03/2004 08:35:56]  תושדח  \  ןיסאי דמחא
   [22/03/2004 08:40:25]  שימע  \  רקובהמ לדנה יבצ לש וירבד לע רוזחל אלא ונל רתונ אל
   [22/03/2004 10:22:04]  ךיירדלוג יבא  \  .םינש רשע ינפל תאז ושע אלש לבחו
   [22/03/2004 13:55:36]  יונ ימר  \  ?םק אל דחא ףא
   [22/03/2004 13:57:57]  הילד  \  ירעצל רמאנה לכ םע המיכסמ
   [22/03/2004 13:58:44]  הילד  \  ןבומכ ימר יד י לע בתכנה םע
   [22/03/2004 14:01:28]  הילד  \  ינשמ עשפמ םיפח אוה ךכ רחא ריחמה תא םלשמש ימ
   [22/03/2004 23:26:39]  םהרבא רנבא  \  ויעגפמ תא חלשמ סאמחה
   [22/03/2004 15:59:04]  אירוס  \  ...ל הנתינ האובנה רמאנ םניחל אל
   [22/03/2004 19:54:44]  יונ ימר  \  ?קוידב "קרב תלשממ" התשע ?םע לוסיח" הזיא
   [22/03/2004 23:37:22]  םהרבא רנבא  \  לסיח אל קרב ?המ
   [22/03/2004 23:25:52]  םהרבא רנבא  \  הכנה דיהאשה לש ולוסיחמ שלחנ סאמחה
   [22/03/2004 23:36:47]  וינטג יפר  \  התאש המ תא עצבל ךירצש ימ יכ רבתסמ ברעה - רנבא
   [22/03/2004 23:44:20]  םהרבא רנבא  \  ידמ רחואמ
   [22/03/2004 23:57:00]  םהרבא רנבא  \  וב יתדשח עגרלש רטכיד יל חלסיו
   [23/03/2004 00:01:20]  וינטג יפר  \  תונמב לוסיחש הארנכ .וירבדב יעוצקמה דצה לע יתרביד
   [23/03/2004 03:08:20]  ןיזאמ  \  תחא הלועפב ןכא
   [22/03/2004 23:59:13]  וינטג יפר  \  רורטב םחלהלמ ענמנ רטכידש בשוח אל ינא
   [26/03/2004 08:20:58]  םהרבא רנבא  \  רורטב םחלנ רטכידש בשוח ןכ ינא
   [23/03/2004 00:25:15]  אירוס  \  .םותס יובמב םיאצמנ ונא םינש רבכ יתעדל יפר
   [26/03/2004 12:16:38]  יחרזמה םרוי  \  תללוכ הכמ ףידעהו דחא לוסיחל דגנתה רטכיד
   [26/03/2004 13:04:13]  םהרבא רנבא  \  ונמנפה אל ןיידע ונחנא לבא המחלמב םיאצמנ ונחנא ןכא
   [26/03/2004 20:21:34]  ןויס דוד  \  םלוכמ םימכחה םה רנבאו םרוי ,ליגרכ
   [26/03/2004 21:22:29]  ןויס דוד  \  ..... םילוסיחה לע תוקפס גיצהל רתומ רנבאל קר
   [27/03/2004 22:31:31]  םהרבא רנבא  \  ךל בישאש הצור התא המו ,תמאב ,ונ
   [28/03/2004 07:47:00]  ןויס דוד  \  העוט בוש התאש ,רנבא ,לבח
   [31/03/2004 18:50:18]  םהרבא רנבא  \  nnnnnnn
   [31/03/2004 20:12:50]  הקינא  \  ?"ממממממ" הזו
   [31/03/2004 19:00:47]  םהרבא רנבא  \  יל רמול רמול ןכומ ודובכ םאה
   [31/03/2004 23:40:40]  ןויס דוד  \  הריבס אל טלחהב לבא - הלוספ אל איהה ךתכרעה ,רנבא
   [22/03/2004 15:45:11]  אירוס  \  " ומוי אב בלכ לכ "
   [22/03/2004 16:03:02]  אירוס  \  ? סדנמ ןועמישל הלאש "'ורצוי לע הלע םלוגה"
   [22/03/2004 17:20:37]  הילד  \  ?ףגנ ןבא וא בגנ ןבא
   [22/03/2004 17:51:36]  אירוס  \  ? הלאשה ןכות בושח
   [23/03/2004 00:11:10]  הילד  \  בגנ ןבא דמחנ םילמ ףוריצ אצי אירוס רומוהב ינא
   [22/03/2004 23:10:30]  סדנמ ןועמש  \  וילגר לע דומעל ס"אמחל ונרזע ונא ,ןכא
   [22/03/2004 23:28:43]  םהרבא רנבא  \  ונניטסלפב חוטבל ונל רוסאש רמוא קר הז
   [23/03/2004 08:16:11]  ילאיבצ הקטומ  \  "תובוט תונווכ הפוצר םניהגל ךרדה" ורמא ךיא:ןועמש
   [22/03/2004 19:41:46]  הקינא  \  ןויגיה ילב לוסיח
   [22/03/2004 20:55:02]  שימע  \  תושפט םתס
   [23/03/2004 00:10:00]  סדנמ ןועמש  \  ףקת ןיידע דייז רדנסכלא לש תפומה ,ירעצל
   [23/03/2004 01:00:13]  הקינא  \  םיינישה באכ תא אפרל עיצה יתפרצה 'פורפהש הניבמ ינא
   [23/03/2004 04:16:54]  ןיזאמ  \  םייניש לפיטל ףירעת
   [23/03/2004 10:56:34]  הקינא  \  ונוצרכ ןשרפמ א"כ ,יתרמאש אוה
   [22/03/2004 23:33:57]  םהרבא רנבא  \  תויוטש
   [22/03/2004 23:38:38]  וינטג יפר  \  .ולש דחא ןועיט אל ףא תכרפה אל - רנבא
   [22/03/2004 23:45:21]  םהרבא רנבא  \  הז רבד לע לומעל ךירצ ינאש יתבשח אל
   [23/03/2004 03:59:21]  ןיזאמ  \  ? "ןועיט"כ ןיבהל ןתינ קוידב המו
   [23/03/2004 00:43:39]  הקינא  \  ןטב יצוויכל םיסוסיבו תוקמנה 39
   [24/03/2004 03:35:08]  םהרבא רנבא  \  הווקמו לחאמ ינא לכ םדוק
   [24/03/2004 11:19:22]  הקינא  \  ונניינעל רשקה
   [26/03/2004 13:16:07]  םהרבא רנבא  \  רשפאה לככ רהמו םימדה לגעמ תא קיספהל ךירצ ןכא
   [26/03/2004 13:44:13]  הקינא  \  ילשמ תונוש ךיתונקסמ
   [26/03/2004 14:10:28]  םהרבא רנבא  \  (אשונ אלל)
   [26/03/2004 14:59:09]  הקינא  \  ?תונורתפ אוצמל םיסנמ וא ,קדוצ ימ םיחכוותמ ונא םאה
   [27/03/2004 22:51:05]  םהרבא רנבא  \  (אשונ אלל)
   [27/03/2004 23:49:41]  הקינא  \  (: ?"אשונ אלל" םיימעפ ?היהי המ
   [31/03/2004 21:25:50]  םהרבא רנבא  \  (אשונ אלל)
   [31/03/2004 22:13:38]  הקינא  \  ישיא וטומכ "אשונ אלל" תא ץמאל תטלחה ,יתנבה ייק .וא
   [22/03/2004 23:12:48]  וינטג יפר  \  םימדה ץחרמב המלסהו הגרדמ תיילע
   [23/03/2004 04:28:52]  ךיירדלוג יבא  \  ןיטולחל םיחכושו הירי'גלאל בצמה תא תוושהל םיבהוא
   [23/03/2004 08:31:51]  ילאיבצ הקטומ  \  תויסולכוא דוע שיש םיחכוש .םיחכוש הז תא קר אל :יבא
   [23/03/2004 08:42:29]  וינטג יפר  \  ןתוא תוניינעמ לבא .תללוכ הניאש ןבומכ האוושהה
   [23/03/2004 09:36:22]  שימע  \  תפקותה הקומעה הגאדה לע הלימ ונרמא אל דועו
   [23/03/2004 09:37:58]  ךיירדלוג יבא  \  . הזה בכרומה בצמה
   [23/03/2004 09:56:48]  ךיירדלוג יבא  \  הכישממ הירי'גלא תמחלמ
   [24/03/2004 01:33:19]  ןיזאמ  \  "לומתא"מ רבכ הז
   [26/03/2004 11:40:17]  יחרזמה םרוי  \  וילע ןילהל ןיאש קדצומ השעמ
   [26/03/2004 13:41:39]  םהרבא רנבא  \  םילוסיח לש ןיינע
   [26/03/2004 18:32:31]  םעה תחא  \  .ףרוחה תמדרתמ ץיקה
   [27/03/2004 11:19:50]  ךיירדלוג יבא  \  וניתורוקמב עיפומ ןיסאי סמחה שיא לש ופוס ירהו
   [27/03/2004 12:16:19]  ךיירדלוג יבא  \  רושיקהו
   [28/03/2004 12:22:52]  הקינא  \  ךלש ראודה תא קודב ,יבא
   [27/03/2004 20:18:09]  םעה תחא  \  ןוילע טפוש
   [28/03/2004 09:48:09]  שימע  \  ינש תא ךנתב ואצמשכ הנומאב יתקזחתה רבכ ינא
   [28/03/2004 16:22:55]  ךיירדלוג יבא  \  ????עובשה תשרפ הזיאו
   [28/03/2004 19:23:38]  שימע  \  הרטפהה וזש ינמוד ,ןאכ הנה
   [28/03/2004 19:26:20]  שימע  \  תינש לבק ,ספווווא
   [29/03/2004 01:46:40]  ךיירדלוג יבא  \  _.?וזה הרטפהה עובש תשרפ הזיא לש
   [29/03/2004 08:24:55]  שימע  \  לש הזה עטקה לכב אצמתמ אל ינא ,גשומ יל ןיא
   [29/03/2004 09:22:29]  ךיירדלוג יבא  \  םע אצת אלש ידכ ,קניל איבת
   [29/03/2004 09:47:18]  שימע  \  רכוז ינאש יל יד ,קניל םוש
   [29/03/2004 10:02:35]  ךיירדלוג יבא  \  ירבעה ךיראתה תא יל ןתית םא
   [29/03/2004 10:30:29]  שימע  \  ז"נשת ,טבשב ז"כ 'ג םוי
   [29/03/2004 11:47:24]  ךיירדלוג יבא  \  ןוסאה ינפלש תבשב
   [29/03/2004 13:26:02]  שימע  \  יתנבה ינא בותכש המ
   [29/03/2004 15:08:44]  ךיירדלוג יבא  \  ךיישש דיחיה
   [29/03/2004 16:31:50]  שימע  \  הקסבוקלשרמב ךל תלייט קוידב התאש הארנכ
  [5] [21/03/2004 00:44:53]  וינטג יפר  \  ? היה אל וא היה - םלוגה לש ורופיס