רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

20/03/2004 21:56:24 :ךיראת
 והיעשי םיסנ 
:תאמ
תויולהקתה יתש :אשונה


:םיקניל 
הספדה תסריג «
:ץעה תפמ 
  [5] [21/03/2004 00:44:53]  וינטג יפר  \  ? היה אל וא היה - םלוגה לש ורופיס
 ןאכ התא -»   [1] [20/03/2004 21:56:24]  והיעשי םיסנ  \  תויולהקתה יתש
   [22/03/2004 23:54:17]  וינטג יפר  \  ולש לגעהו דחא לכ
  [12] [20/03/2004 10:47:36]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ