רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

09/02/2004 19:04:31 :ךיראת
ICQ  וינטג יפר 
:תאמ
ודבל םחלה לע אל :אשונה

>H1/> ודבל םחלה לע אל>H1 align=center>
>H3/> וינטג יפר>H3 align=center>
>"%HR align=center width="50>

>DIV align=justify>...
>B> הכילח םע הרענתה םוק>DIV align=justify>
>B> בער יזמו םידבע םע>DIV align=justify>
>B> הכחיל בלה תומקנה שא>DIV align=justify>
>B> .ברקל ןוכיה ביוא תארקל>DIV align=justify>
>DIV align=justify>...
>DIV align=justify> 
הגרעב טיבהל קר םילוכי ונחנא 21 - ה האמה לש התישארב>DIV align=justify>
ןתינ םהב םימי םתוא לא .ךכ לכ םירורב ויה םירבדה םהב םיקוחר םימי םתוא לא
םה ימ תיעמשמ דח עובקל ,(רוחשו םודא וא) ןבלו רוחשב םלועה תא עובצל היה
,הדמע טוקנל היה בייח אוה רשאב ןוגה םדא לכשו ,"םיער"ה ימו "םיבוט"ה
>DIV/> .עשרה תוחוכב םחליהל תנמ לע ,הזל רבעמ םג יוצרו ,תיתרהצה תוחפל
>DIV align=justify> 
אל בלה תניגמל ךא ,םלועה ןמ ורבע-ופלח הלא םימי רומאכ>DIV align=justify>
הרוצ שבולו הרוצ טשופ אוהש ךות ונתיא ותוא וריאשה אלא ,עורה תא םמיע וחקל
ונילא ךייחמ ףא םיתעלו ,הב עלבנ ,הרבחה ךות לא תעדל ומצע שטשטמו ,תרחא
>DIV/> .םימתו "יתודידי" ךויחב
>DIV align=justify> 
תוברק םה תוברקהו ,רורב אל ביואה ,תומקנ שא ןיא םויכ>DIV align=justify>
>DIV/> .הרופאטמ קר וניא רבכ בערו ,םידבע וראשנ םידבע םתוא לבא .םירחא
>DIV align=justify> 
תוינשה תא גיצהל תנמ לע אלא ,הז חיתפל יתקקזנ אלו>DIV align=justify>
>DIV/> .ונלצא תורתוכב עובשה םיבככמה םיילכלכה םיאשונה ינשב לופיטב
>DIV align=justify> 
יכבה תורמל ,בייחמ טלחהב ינא םחלה יריחמ תיילע תא>DIV align=justify>
חינהל ימצעל השרמ ינאש) םייעוצקמה םינייכבה לש םהיתויפמ הלועה יהנהו
םשב רבדל םירמייתמה (בר ןמז הזמ םנחלוש לע התלע אל דיחא םחל תסורפש
תושעל תנמ לע םחלה ריחמ תיילע לש יגולוכיספה טקפאה תא םילצנמו "םיינע"ה
ןגמל" ךפה ךכבו םחלה יריחמ תיילע תא ענמ ןיגבש זאמ יכ .יטילופ ןוה
םיאקיטילופה קושב השק עבטמ תויהל הכפה תאזה תיגוגמדה עבטמה ,"םיינעה
>DIV/> .שורגב
>DIV align=justify> 
םתולעל תחתמש םיריחמב םירצומ תריכמ .תעדל שי תאז םלוא>DIV align=justify>
ריחמ לש ןורתי לצנל םיעדויה הלאל אקווד ןורתי תנתונו ,קשמה תא תתוועמ קר
ילעב ילדגמ רקיעב םה הלא םחלה הרקמב (םיינע אל כ"דב םהו) יתוכאלמו ךומנ
ונייהד , היגרנא + הדובע + םיניערגב ליכאהל רתוי לוז יכ ואצמש רשבל םייח
םוחב דמועה לעופל םלשל רשפא ןכ םא דציכ ...דבלב םיניערגב רשאמ ,ןכומ םחל
? םלגה רמוח ריחממ קושב רתוי הלוז קיפמ אוהש תרצותה םא ,רונתה דיל
>DIV/> .םינורתפה ,ךרצמל תוידיסבוסה יבבוחלו םיהולאל
>DIV align=justify> 
ויתויולע תויהל ךירצ תורחת וב שיש קושב רצומ לכ ריחמ>DIV align=justify>
םירבדה אקווד םימעפל .ףנעב שיש תורחתה יפל עבקיי הז חוורו .ריבס חוור +
>DIV/> .םידבוע םיטושפה
>DIV align=justify> 
הידיסבוס ידי לע תושעיהל ךירצ הרבחב םיינעב לופיטה>DIV align=justify>
םדאה תויוכז ינוגרא ושיגהש הריתעה תא בייחמ טלחהב ינא .ךרצמל אלו ךרצנל
>DIV/> .רשפאל הנידמה לע ותואו ,דובכב םויק םומינימל ףירעת תעיבקל
>DIV align=justify> 
תא רטופ וניא ,ולש תיגולותימה תועמשמה םע םחלה דוסבס>DIV align=justify>
הנאתה הלע תא ריסמ ורוקי אקוודו ,הרבחבש םיינעל תמלוה הבושת ןתממ הנידמה
>DIV/> .היעבב לפטל ךרוצה תא טילבמו ףיוזמה
>DIV align=justify> 
םילקתנ ונא ,בייחמ רומאכ ינא ותואש םחלה רוקיל ליבקמב>DIV align=justify>
תויושרה ידבוע .הדובעה קושב רתויב הלודגה היירורעשה לש האישב עובשה
.םישדוח רפסמ הזמ תרוכשמ םילבקמ םניא תויושר לש ןטק אל רפסמב תוימוקמה
>DIV/>
>DIV align=justify> 
לע םידבכ תוסנק תררוגה הריבע וז ,הנידמה יקוח יפ לע>DIV align=justify>
וז ינקרשו ךורא ףוצפצ קוחה לע ףצפצמש ימ הז הרקמב ךא ,ךכ גהונה קיסעמ
>DIV/> .תוימוקמה תויושרה הז הרקמב ,תונושה היתוחולש תועצמאב המצע הנידמה
>DIV align=justify> 
תעגופ הנידמה ,םידבועב הרישיה העיגפל רבעמ ,הז הרקמב>DIV align=justify>
הנידמה תנמסמ ,םיקיסעמ לש קוש אוהש ןתוממ קושב .הדובעה קושב השונא העיגפ
ןילהל "אל אוה םא ריירפ אוה"ו ,ול רתומ ,לוכי אוה יכ קיסעמ לכל ךרדה תא
>DIV/> .'וכו םידבוע תויוכז םלשל אל ,םידבוע רכש
>DIV align=justify> 
הנידמה תוכזב) םיעדויו ,םתדובע םוקמל םיששוחה םידבועה>DIV align=justify>
וליפא ,עורגהו רכומה תא םיפידעמ ,בוט רתוי אל ץוחב יכ (התלשממ תוינידמו
ולבקי םהו ורדתסי םירבדה דיתעב יכ המולע הווקת ךותמ ,רכש תלבק יא ידכ דע
םידמוע אל ,םיק'צ םיריזחמ ,הפקהב םייח םה םייתניב .םפסכ תא
ילוטנ םידבוע םתואמ םיפצמה הלא םגו ,הנהכו הנהכ דועו ,םהיתויובייחתהב
תובוחה תא תמלשמ ףוסב הלשממש הנומא ךותמ םייתפש םיכשונ ,םיפסכל תרוכשמ
>DIV/> .הלש
>DIV align=justify> 
ןוטלשה לש ותורענתה אוה הזה רופיסב עורג יכה רבדה>DIV align=justify>
אל ינא .םהבש םיכומנה םיגרדה יפלכ כ"דבו ,ולש םידבועה יפלכ ויתויוביוחממ
ול עיגמש בשוח ,רחא רחבנ לכ וא ,תסנכ רבח ,הלשממב רש עודמ ןיבהל חילצמ
ןגב תעייסל תמלשמ הניאש תירוביצ הפוק התואמ תישדוחה ותרוכשמ תא לבקל
לע רצואה ישנא לש םילפלופמה םהירבסה .הרושה ןמ היריע דבועל וא םידליה
ורכש תא לבקמ רצוא דיקפ ותוא דוע לכ .ףסה לע תוחדיהל םיכירצ 'וכו םיביצקת
>DIV/> .הדוקנ .ותרוכשמ תא לבקל ךירצ תויושרב דבועה םג ,ןמזב
>DIV align=justify> 
הז אשונב הלגתה םידבועה ןוגרא , הבזכאהו העתפהה הברמל>DIV align=justify>
תיללכ התיבשל רתוי קדצומ אשונ ןיא .וירבח לע ןגהל לגוסמ וניאש ,קיר ילככ
וארקישו ,רושיא לבקל ךירצ אל הז הרקמב .רכש תנלהמ םידבועה לכ לש תפרוגו
חומשל םיכירצ ויה םייעוצקמ םידוגיא ישאר הז ןיממ התיבש לע .תיארפ התיבשל
>DIV/> .אלכל םתוא וחלשי םא
>DIV align=justify> 
םויב ,ןמזמ תויהל הכירצ התייה םידבועה תורדתסה תבוגת>DIV align=justify>
ולביק אל םינושארה היריעה וא הצעומה ידבוע וב ,שדוחל 10 -ה ירחא ןושארה
ונאש תולוקהו תוארמה ונתאמ םיענמנ ויה ,זא ךכ םיגהונ ויה וליא .םרכש תא
אל הז הרקמב תורדתסהה לע .רחואמ אל םויה םג םלוא .םויכ םיעמושו םיאור
ישארל םירשה ןיב המחלמב ברעתהל אלו ,רחא וא הזכ ןתמו אשמל סנכיהל
והינתנ םינודאה וליאויש דע ,קשמה תא רוגסל אוה תושעל הילעש לכ .תויושרה
>DIV/> .םידבועל תויושרה תובוח לכ תא תיאקנב הרבעהב ריבעהל זרופו
>DIV align=justify> 
,ינבמ יוניש ןבומכ אוה ןיינעל ידוסי רתויה ןורתפה>DIV align=justify>
הז אל לבא ,יזכרמה ןוטלשל ימוקמה ןוטלשה ןיב תוירחא/תויוכמס תקולחו
תא הלכתש ינפל הפירשה תא תובכל שי םויה .דרפנ רמאמל אשונו םויה ןיינעה
>DIV/>.ונלוכ
>DIV align=justify> 
>"%HR align=center width="50>

>DIV> 
םהל בייח וניא ,הלשממ וא תויושר דבוע וניאש הזב ריהצמ בתוכה)>DIV>
(ב"צויכו רכש ןיגב םיפסכ ותיב ינבמ ימל וא ול תובייח תויושרה ןיאו ,םיפסכ
>SMALL>
>DIV> 
>"%HR align=center width="50>

:ץעה תפמ 
  [6] [11/02/2004 13:26:36]  יחרזמה םרוי  \  !?לזאזעל הקיסומב שי המ
 ןאכ התא -»   [4] [09/02/2004 19:04:31]  וינטג יפר  \  ודבל םחלה לע אל
   [10/02/2004 13:46:03]  ןויס דוד  \  רכש תנלה לע התיבש - וחכש רבכ םיברש םכח ןויער
   [10/02/2004 23:22:18]  וינטג יפר  \  ליעי תוחפ הברה ,עיצמ התאש יעצמאה - דוד
   [11/02/2004 06:55:40]  יונ ימר  \  שטק ןכ שי דוד
   [03/04/2004 11:37:56]  ץיבוניבר לבוי  \  רכש תנלה לע היריע עובתל ןתינ אל
   [11/02/2004 23:16:05]  סדנמ ןועמש  \  יטמוטוא םולשתל העצהל דגנתמ ,עוגעגה םע םיכסמ
   [12/02/2004 10:40:15]  ןויס דוד  \  תולאש רפסמ יל שי ןועמש
   [13/02/2004 22:52:06]  סדנמ ןועמש  \  תחא היצנדק קר ןהיכ ןרהא ןב קחצי \דוד
   [15/02/2004 10:12:42]  ןויס דוד  \  הדות ןועמש
   [13/02/2004 01:10:39]  וינטג יפר  \  תורעה יתש - ןועמש
  [0] [07/02/2004 20:28:34]  והיעשי םיסנ  \  הבישח ילגרה יוניש