רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

07/02/2004 19:35:05 :ךיראת
ICQ  יונ ימר 
:תאמ
ןושאר ידוה טלס / תיעובש היווירט :אשונה:ץעה תפמ 
  [0] [07/02/2004 20:28:34]  והיעשי םיסנ  \  הבישח ילגרה יוניש
 ןאכ התא -»   [15] [07/02/2004 19:35:05]  יונ ימר  \  ןושאר ידוה טלס / תיעובש היווירט
   [09/02/2004 17:14:55]  יונ ימר  \  ....םעפה תולק תולאש - םירבח
   [09/02/2004 22:50:42]  יקסנילבק םירמ  \  המסיראנ .5
   [09/02/2004 22:57:43]  יקסנילבק םירמ  \  םיפוקה .15
   [11/02/2004 06:45:14]  יונ ימר  \  ?לוגלגה והזיאו
   [11/02/2004 06:44:54]  יונ ימר  \  ןפוא לכב הדוק נ1 ?ותרוצ המו - ןוכנ
   [09/02/2004 23:12:13]  יקסנילבק םירמ  \  יתוורפ .7
   [09/02/2004 23:14:27]  יקסנילבק םירמ  \  השנג לש ויחא .18
   [09/02/2004 23:15:45]  יקסנילבק םירמ  \  שורבכע לע בכורה ליפה .8
   [10/02/2004 20:46:21]  יקסנילבק םירמ  \  14. Destination Kishkinda
   [10/02/2004 21:51:27]  הילד  \  (הלאש יתפסוה) ?ההדוב הלימה שוריפ המ
   [11/02/2004 06:54:01]  יונ ימר  \  ןכסמ
   [16/02/2004 00:37:51]  הילד  \  רואה לעב...הראהה לעב...ראומה
   [11/02/2004 06:53:39]  יונ ימר  \  הדוקנ 1 - תומש דועו הייקיטרק
   [11/02/2004 06:45:46]  יונ ימר  \  הייקסנילבקל הדוקנ 1 ...תיחה ךל קלפתה ...הוויש
   [11/02/2004 06:54:39]  יונ ימר  \  .....יקסנילבק םירמל ןאכ דע 5
   [13/02/2004 11:18:34]  יונ ימר  \  םייעובש םיזמר
  [2] [07/02/2004 18:54:37]  דשא ילא  \  טייהלדא סומע לש הדמעה