רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

07/02/2004 18:54:37 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
טייהלדא סומע לש הדמעה :אשונה


:םיקניל 
רמאמל הספדה תסריג «
:ץעה תפמ 
  [15] [07/02/2004 19:35:05]  יונ ימר  \  ןושאר ידוה טלס / תיעובש היווירט
 ןאכ התא -»   [2] [07/02/2004 18:54:37]  דשא ילא  \  טייהלדא סומע לש הדמעה
   [08/02/2004 09:39:06]  אירוס  \  ,טואנורטסא
   [09/02/2004 09:48:55]  סדנמ ןועמש  \  הרק תיתכתמ הריש
  [1] [07/02/2004 00:49:12]  tach  \  ןורש לש םינפשה / תיעובש הרוטקירק