רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

13/01/2004 05:01:39 :ךיראת
 רזעוי 
:תאמ
לכה :אשונה

ושריגו דוהאיה ואב ךכ רחא ,יברע רפכ היה םדוק יכ ןיבמ םימתה ארוקה ,האר
ץובק :ןונגסב המישר גיצמש ימ ןווכתמ ךכ .הנאתלו ןפגל ץחתמ םיוולשה תא
?ןוכנ הז םאה .רחא וא הזכ יברע רפכ םוקמב /לע בשוי ינולפ
ומש היה המ .1938ב יחכונה ומוקמל הלע ץוביקה .ןוליא ץוביק תא אמגודל חקנ
היה ללכב םאה ךמצע תא לאוש התאש סג ךכ לכ רקשה ?48ב ברחנש יברעה בושיה לש
?בושי םש
1921ב עקרקה לע הלע אפלא תיב
1926ב עקרקה לע הלע ערז תיב
1946ב הלע ןואלג
1920-21מ ותמדא לע בשוי לאומש ןג
.לחנה ץורעב בשויש ןותע'ג תברחל תיחרזמ מ"ק 1 לש קחרמב רה לע בשוי ןותעג
מ"ק 1 איה םג .םעיחי ץוביקל ךומסב בשויה םעיחי רצבמ איה ןידג תברחו
.ןותעגל תימורד
1942ב יחכונה ומוקמל הלע תג
1940ב יחכונה המוקמל התלע (הילג אל) הילד
1939 ןד
1936 ערוזה
1946 ליפעמה
1947 ןגועה
1946 רוצח
1944 יכדרמ די
1946 םעיחי
1947 םוקי
וב ובשי םירחאש םוקמב ובשי ןכא םחנמ רפכ ישנאש ןייצל שי .1939 םחנמ רפכ
םמוקמל ןכ ינפל םשמ ורבעש גרוברו רפכ בשומ ינושאר הלא ויה םלוא ,םדוק
.יחכונה
1938 קירסמ רפכ
1947 ןשבה תובהל
1923 ערזמ
1938 תוליסמ
1933 תורבעמ
1942 תינעמ
1929 היבחרמ
1927 קמעה רמשמ
1939 הבגנ
(לדגמו המוחל הנושאר למע לת) 1936 דוד רינ
1945 ןורבע
1931 שרוחה ןיע
1938 ץרפמה ןיע
1937 טפושה ןיע
1927 רמש ןיע
1930 רימע
(הנורחאו תיילש בושי תדוקנ) 1944 המחור
1941 טפושה תמר
1944 רימש
1937 ןלוגה רעש
1935 םיקמעה רעש
1946 דירש

ינשוש רזעילא תאמ "לארשיב ץוביקהו הצובקה" :רפסה ןמ םיחוקל םינותנה לכ)
(1973 רבד תאצוה

םוקימל הילעה תנש אלא דוסייה תנש חרכהב וניא ץוביקה םש דיל בוקנה ךיראתה
תצורמב וברחנ םיברעה "םיבושי"ה לכ ,הבכנה רתא לש המישרה יפ לע .יחכונה
ומקוהש םיבושיה יבגל .לושינה תנעטל ץוביקה םוקמ ןיב רשק ןיא רמולכ ,48
"תליא דעו ןדמ" לש תופמה טס תירוטדנמ תיפרגופוט הפמ חק :הנידמה םוק רחאל
םיבותכ הנידמה םוק ינפל םימייקה םיבושיה תומש תא םש שי .ךכל קיפסי
ילארשיה תודידמה ףגא י"ע ופסונ וזה הפמה לע ,יטירבה ןוטלשה י"ע תילגנאב
תדגאש ךל חיכות ,תקדקודמ וא הפוטח הריקס .םישדחה םידוהיה םיבושיה תומש
דומוצה .םיברעל סחוימה "דומוצ"ה לע הדגאה םג .הדוסי רקשב תיברעה לושינה
םיסנמ םינלומעת ץמוקש יפכ המדאב םיברעה וזחאנ אל םלועמ .הדגא אוה הזה
ייברעל הקינעהש םיבוטה םיאנתב קר םייקתהל היה לוכי הזה דומוצה .ונל רקשל
תנידמ לש תוחונה יאנתב ,ירעצל .הנידמה םוק רחאל תינויצה תושיה לארשי
.םייתימאה דומוצה ישנא - םיצולחה ישרוי ,םידוהיה אקווד םילשכנ ,לארשי

הרע ידאובו שלושמב םייברע םירומ תארוהב יתקסע תובר םינש :הנורחא תפסות
תיפרגופוטה הפמב םיארוק ונאש המש יתדמל םהמ .טווינו תורייס ימוחתב
הז .תיאלקחה דוביעה תנועל ינמז םוקמ אלא ,ברחש םוקמ ןייצמ ונניא "הבריח"
הלאכ תובריח המכ קודבו אצ .תוינמז תושוח תצובק אלא עבק לש בושי ונניא
.םתמדא לעמ ולשונש םיחרופ םיבושי ויה וליאכ ונלו םלועל תורכמנ

:ץעה תפמ 
  [28] [12/01/2004 14:59:02]  ץיבוביל יאמש  \  הברעה
  [29] [12/01/2004 03:09:53]  יחרזמה םרוי  \  תוינויקיקה תויולחנתהל םערב ןיב
   [12/01/2004 08:02:12]  ןבליא  \  {תפרוצמ המישר},הפמ ליחתהל ךירצ םיבושיה יוניפ
   [12/01/2004 08:41:12]  ןויס דוד  \  םינותנל ךלש רוקמה תא תוארל דאמ חמשא
   [13/01/2004 21:58:05]  םהרבא רנבא  \  פ"שרה לש תיבה רתא
   [12/01/2004 09:39:20]  הקינא  \  תולאש
   [12/01/2004 10:20:55]  ןבליא  \  ,רורב רתוי והשמ הנה
   [12/01/2004 10:34:44]  הקינא  \  ?תולאשה רתיל רשאב המ ,1הלאשל הבושת וז ,הפי
   [12/01/2004 11:08:34]  ןבליא  \  םיברעה לש תועקרק לכ לע עדימ יל ןיא -1-
   [12/01/2004 11:45:55]  הקינא  \  תויהת יל שי וישכע
   [12/01/2004 20:22:52]  ןויס דוד  \  ?תואיגשב תומישרמ רמוח תקתעה
   [12/01/2004 12:04:01]  רזעוי  \  .תירקיש המישר וז
   [12/01/2004 18:18:42]  יחרזמה םרוי  \  ?ירקשה קלחה ךתעדל המ טרפ אנא :רזעוי
 ןאכ התא -»    [13/01/2004 05:01:39]  רזעוי  \  לכה
   [13/01/2004 21:55:35]  םהרבא רנבא  \  בטיה ןיינעה תא תרהבה
   [12/01/2004 13:56:25]  ןיזאמ  \  .........לוחכ רתוי קומע רתויש המ
   [12/01/2004 14:55:51]  הקינא  \  לומקא חק ,לוחכ אל הז םא
   [15/01/2004 15:40:37]  ןיזאמ  \  .....בוט הז רופא
   [15/01/2004 16:33:20]  הקינא  \  ?םודאב רייצמ התא המל זא
   [12/01/2004 16:11:28]  אירוס  \   ?תלוגנרתה וא הציבה םדוק היה ימ
   [13/01/2004 06:16:12]  בקעי-ןב ןור  \  תלוגנרתל המדק הציבה ,קפס םוש אלל
   [12/01/2004 09:56:08]  הקינא  \  רסומ יניינעב העד עיבהל תוכזה תכייש ימל
   [12/01/2004 18:14:28]  יחרזמה םרוי  \  תינויח העד עיבהלו רבדל תוכזה הלילחו סח :הקינא
   [12/01/2004 19:40:41]  ןויס דוד  \  טרפ אנא - תמזגומ הללכה
   [13/01/2004 18:49:55]  יחרזמה םרוי  \  !?םמתימ התא םעריב/םערב שוריפב בותכ ארק :דודל
   [13/01/2004 21:24:09]  ןויס דוד  \  תבתכ המ רכוז ךניאש וא םמתימ התא ,םרוי
   [16/01/2004 03:52:14]  יחרזמה םרוי  \  לארשי-ץראב םוקמ תומש.ליתפה יפתתשמ ראשו ,דוד
   [16/01/2004 08:25:15]  ןויס דוד  \  ......םחורי בזועו הדומ הרואכל
   [12/01/2004 21:33:03]  הקינא  \  צ"הושה לע קר אל ,םלוכ לע לוחל ךירצ תעבקש ןורקיעה
   [13/01/2004 05:36:48]  אירוס  \  םידוהי תומדא לע םירגש םיאנתשלפ םג םנשי
   [13/01/2004 06:02:08]  הקינא  \  תיביטקייבוס העיבק איה רשפא יא
   [14/01/2004 15:34:01]  אירוס  \  שי יתניחבמ- ךכ םא
   [14/01/2004 16:39:42]  הקינא  \  הלשממה תא יענכש ,היעב ןיא
   [15/01/2004 05:37:32]  ילאיבצ הקטומ  \  תידוהי המדא לע בשוי ןאמע לש הפועתה הדשש םירמוא שי
   [15/01/2004 05:57:29]  הקינא  \  ....תקסועש תוחא ילאיבצלש םירמוא שי
   [15/01/2004 14:55:23]  ילאיבצ הקטומ  \  יאניתשלפ ןוטלש תחת ובשי םידוהיש היעב ךל ןיא :הקינא
   [15/01/2004 16:19:44]  הקינא  \  ?יל המלו
   [15/01/2004 21:08:40]  ןבליא  \  עינמש קלדה םה ךיירבחו תאש שדח אל הז הקינא
   [15/01/2004 23:07:58]  ןויס דוד  \  ףייזמ בוש התא ,תומישרה רופיסב ומכ
   [16/01/2004 02:17:07]  הקינא  \  תיעטומ איה םא וליפא ,ותעדל יאכז א"כ ,ןייוש ונ
   [18/01/2004 19:29:12]  ילאיבצ הקטומ  \  המ לע שיו..רבדנ דוע,ןכא :הקינא
   [19/01/2004 13:08:42]  הקינא  \  ךליבשב קוידב םיאבה םירבדה תא יתבתכש הארנכ ,הקטומ
   [16/01/2004 04:11:35]  יחרזמה םרוי  \  ןדריל רבעמ תועקרק שכר ירקמ ויה
   [16/01/2004 03:55:44]  יחרזמה םרוי  \  !ןכ :תיטילופ הניחבמ !אל: תירסומ הניחבמ
   [16/01/2004 14:48:06]  הקינא  \  ?ןומיסאה לפנ ימלו ?המ לע ?הנוע התא ימל ,םרוי
   [13/01/2004 22:39:54]  םהרבא רנבא  \  ףסכב ונקינש םיחטש לע םיבשוי ונבור
   [12/01/2004 21:26:31]  יונ ימר  \  אונשל בהוא ךכ לכ התאש הוונ'ז םכסהב
   [13/01/2004 06:58:36]  סדנמ ןועמש  \  ...תעבונ הבנ'ג "םכסה" לש ףסה לע היחדה
   [14/01/2004 03:16:09]  םעה תחא  \  הניתנל "לובג"ה תא ןמסל
   [15/01/2004 12:23:14]  יזנכשא יפר  \  1948 מ םיסורהה םירפכה תמישר
   [16/01/2004 04:27:04]  יחרזמה םרוי  \  הבר הדמב תיתלומעת...ו תפלאמ המישר,הדות :יזנכשא
   [16/01/2004 09:13:31]  יזנכשא יפר  \  !!! םיבשוח 'םהש' המ הז .הדות :יחרזימהל
   [18/01/2004 09:23:17]  ילאיבצ הקטומ  \  ?ך"נתהמ ונלש תומישרה םע המ :יפר
   [16/01/2004 10:54:41]  שימע  \  תיברעה הלומעתה תנוכמ תורישל םתרנ ןימיה ליגרכ
   [16/01/2004 11:54:05]  יזנכשא יפר  \  !ךל ומכ יל םימלשמ!ךומכ קוידב ינמי ינא :שימע
   [16/01/2004 12:02:01]  ןבליא  \  .תיברעה הלומעתה תנוכממ קלח התא שימע
   [16/01/2004 12:38:42]  ןויס דוד  \  תירקשה המישרה תגצה םע תישעש המ הז - רבדמ התא
   [17/01/2004 03:12:56]  ידקש  \  םיצוביק לש םניח תבהא הז ידידי ןבליא תא עינמש המ
   [17/01/2004 04:05:16]  ןויס דוד  \  .... םישנא הברה ךכ לכ םע ךכ הזש בוצע
  [1] [10/01/2004 16:01:13]  והיעשי םיסנ  \  תמאב תויחל