רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

03/01/2004 09:39:20 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
רחא בכוכמ רבח :אשונה


:םיקניל 
הספדה תסריג «
:ץעה תפמ 
  [1] [03/01/2004 13:16:01]  רזעוי  \  םלועל הכרב איבהל
 ןאכ התא -»   [1] [03/01/2004 09:39:20]  דשא ילא  \  רחא בכוכמ רבח
   [03/01/2004 15:50:04]  דשא ילא  \  יביטנרטלא דעו יראטנמוקוממ
  [46] [02/01/2004 12:29:17]  יונ ימר  \  ןיא םשגו חורו םיאישנ / תיעובש היווירט