רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

23/12/2003 08:58:51 :ךיראת
 והיעשי םיסנ 
:תאמ
רחא רבד םוש ןיבל תודהיה ןיב תוושהל ןיא :אשונה

.הדוקנ .תמאה תד איה תודהיה

תא רמשמש הזכ דחא םהיניב תשגפ ?המ זא ,םהלשמ תותד םהלו םירחא םימע שי זא
אלש ןוויכמ הז ?אל ?וצראמ קותינ תונש יפלא ירחא וצרא/ותוימואל/ותרוסמ/ותד
.תיחצנ הנה תמאו תמאה תד וזש ינפמ םייק הז םידוהי לצא קר .ידוהי היה

ימ .תמאה תדב קבד אוה יכ ודימשהל תונויסנה לכ תורמל יחצנ ונה לארשי םע
וא ינש רודב זא ,ןושאר רודב אל םא .םואלה ןמ םג קחרתה תדה ןמ קחרתהש
.יעיבר וא ישילש

:ץעה תפמ 
  [1] [20/12/2003 14:06:08]  tach  \  הדגה וז ןיא וצרת םא / תיעובש הרוטקירק
  [22] [20/12/2003 12:14:55]  והיעשי םיסנ  \  השקבב הוולש תצק
   [20/12/2003 22:55:05]  ןויס דוד  \  הלאש
   [21/12/2003 02:49:35]  והיעשי םיסנ  \  הבושת
   [21/12/2003 17:05:41]  בקעי-ןב ןור  \  תיתדה הבישחה לע יופכה "בקעי"
   [21/12/2003 17:29:47]  ךיירדלוג יבא  \  לכשה רסומ
   [21/12/2003 21:38:49]  יונ ימר  \  םחרל ךישמא ינא ןאכ ראשית ךלש חורה תוסג םא
   [21/12/2003 22:50:05]  והיעשי םיסנ  \  ?םיקינתוטשל סרפ תתל ,יבא
   [22/12/2003 00:34:29]  הקינא  \  םירבד ינש ,םיסנ
   [22/12/2003 01:37:58]  והיעשי םיסנ  \  .הקינא םולש
   [22/12/2003 01:45:52]  שימע  \  יביבח םיסינ
   [22/12/2003 04:54:04]  והיעשי םיסנ  \  בלענ אל ינא ,שימע
   [22/12/2003 02:21:07]  הקינא  \  םיסינ םולש
   [22/12/2003 05:13:07]  והיעשי םיסנ  \  תועיגפו תועד לע והשמ
   [22/12/2003 05:35:33]  הקינא  \  תחאל תחא
   [22/12/2003 06:07:40]  והיעשי םיסנ  \   .השקבב םירוה ילב
   [22/12/2003 06:35:20]  הקינא  \  "םירוה יל ןיא"
   [22/12/2003 09:12:57]  שימע  \  הלאשב יולת םעכ ונמויק לכש רובס תמאב התא
   [22/12/2003 04:07:52]  בקעי-ןב ןור  \  (אשונ אלל)
   [22/12/2003 00:27:27]  הקינא  \  שומישה יאנת ,יבא
   [21/12/2003 22:32:42]  והיעשי םיסנ  \  ולש הריחבהו דחא לכ ,תויוטש םיבתוכש אלימ
   [22/12/2003 09:59:34]  יונ ימר  \  ןיבל הרותה ירפס תותימא ןיב רשקה המ - םיסינ
   [22/12/2003 10:01:00]  יונ ימר  \  .. תועט ספוא
   [22/12/2003 10:14:47]  יונ ימר  \  .חרזמה לש בקעי קחצי םהרבא וא ?ןפי הרצונ דציכ
 ןאכ התא -»    [23/12/2003 08:58:51]  והיעשי םיסנ  \  רחא רבד םוש ןיבל תודהיה ןיב תוושהל ןיא
   [23/12/2003 13:26:22]  יונ ימר  \  תמאה תד איה ותד רחאה יניעבו תמאה וז ךיניעב
  [8] [19/12/2003 23:12:34]  רזעוי  \  (´ג) הרפש תשרפ