רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

05/12/2003 06:24:45 :ךיראת
ICQ  יונ ימר 
:תאמ
לגדו סנ / תיעובש היווירט :אשונה


:םיקניל 
היווירטה ןודיח ירתופ תלבט «
:ץעה תפמ 
  [5] [05/12/2003 09:42:51]  רזעוי  \  (´ב) הרפש תשרפ
 ןאכ התא -»   [10] [05/12/2003 06:24:45]  יונ ימר  \  לגדו סנ / תיעובש היווירט
   [05/12/2003 20:31:20]  רזעוי  \  רפסמ
   [06/12/2003 12:40:05]  יונ ימר  \  רזעוי הככ זא
   [06/12/2003 20:11:16]  רזעוי  \  ןוכנ אל המו ןוכנ המ ךתבושתמ רורב אל
   [05/12/2003 20:50:39]  רזעוי  \  תורסיקה 1 רפסמ
   [06/12/2003 12:40:40]  יונ ימר  \  3 ךל תועיגמ הז לע
   [06/12/2003 02:44:08]  הקינא  \  10 'סמ
   [06/12/2003 12:41:12]  יונ ימר  \  תודוקנ 2
   [06/12/2003 02:51:24]  הקינא  \  7 'סמ
   [06/12/2003 12:41:47]  יונ ימר  \  הדוקנ 1 - אל ראשה לכ לבא ןוכנ לגדה
   [06/12/2003 13:49:17]  הקינא  \  4 'סמ
   [07/12/2003 07:30:26]  יונ ימר  \  -ילש הדיחיה תארוקה הקינא
   [07/12/2003 07:54:19]  הקינא  \  ?תולפהל המל !רזעוי םג
   [06/12/2003 13:54:09]  הקינא  \  8 'סמ
   [07/12/2003 07:30:57]  יונ ימר  \  תופסכנה תודוקנה ליבשב..קיפסמ אל הזו - ןוכנ
   [07/12/2003 07:53:28]  הקינא  \  תבתכ ךכ ,הדוקנ 1 = לגדה היה הנידמ וזיא לש
   [07/12/2003 11:13:09]  יונ ימר  \  ..טנדפ ינא
   [07/12/2003 11:26:19]  הקינא  \  ....בוט
  [2] [05/12/2003 05:50:26]  דשא ילא  \  שמחו םיעבשה לבוי שיא