רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

22/11/2003 09:09:27 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
שטרמה ק;acute&גמ הכרבב םכלש :אשונה:ץעה תפמ 
  [1] [22/11/2003 11:58:10]  השוטשט  \  ןבלה יבוהא
 ןאכ התא -»   [1] [22/11/2003 09:09:27]  דשא ילא  \  שטרמה ק;acute&גמ הכרבב םכלש
   [24/11/2003 16:09:56]  יחרזמה םרוי  \  !!!!+ןייוצמ...עבש וניאש עבשומ ארוקמ הדות בוש...ילא
  [13] [22/11/2003 01:56:19]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ