כל התחרויות צור קשר הפוך לדף הבית יוצרים ויצירות הנחיות שימוש הרשמה לפורום דף ראשי

תחרות 27
'ל וּ ל'
ה'לוּל' מיועד לתכנים שאינם יצירות, וייפתח פעם ביממה
בהודעה חדשה, על ידי אחד מחברי הפורום בהתאם לצורך.
לוּל זה ישמש את חברי הפורום כל אותה יממה.


"שווה ציטוט"
אם שורה מתוך יצירתך נבחרה ל'שווה ציטוט'
אנא שלח/י למייל שלי, שורה נבחרת מתוך יצירה של כותב אחר
לא יותר מ-10 מלים, ובצרוף לינק ליצירה

הנחיות לקעקוע היצירות - כאן

ל- YouTube - כאן


" תני לי ואלטף צלך מונח על מדרגת ביתך "
חגי
(בחרה - תיה)

הביתכ ןמיסב

19/11/2003 23:21:28 :ךיראת
Yahoo  שומקרד 
:תאמ
םירבדו ןיד :אשונה

ילש טקשב יעטת לא
המותחה ינפ תשראב
ךילע יבילבש המ
.המוהמ יכותב ללוחמ

תופרה ידיב יגשת לא
הליחמ ןהיניב שקבל
תישארב ירדס ךיידיב ויה ומכ
.הליחתל הללקה בישהל

םייתפש לע ימש לד תא יאשת לא
תוקרה תומלה וב טיקשהל
ךיישקשק טרממה ןומדקה ךאטח
.תוקובא יפוגב ריעבמ

החילס יכ בושחל ימדת לא
הנומא ילושב הרפתנ
יחה ירשבב תקקחש םירקש
םדב קר וזקוי

.הממד וא
:ץעה תפמ 
  [6] [20/11/2003 00:12:00]  םירוענ הטעמ  \  ?טעשי ןאל רוויע סוסה
 ןאכ התא -»   [14] [19/11/2003 23:21:28]  שומקרד  \  םירבדו ןיד
   [20/11/2003 00:08:25]  חור  \  ןיאו ןיד קר
   [20/11/2003 00:14:55]  אתנע  \  הממד וא םדב קר וזקוי יחה ירשבב תקקחש םירקש
   [20/11/2003 00:22:56]  םירוענ הטעמ  \  האלפנ תילרוטפלוקס הרוש
   [20/11/2003 00:35:34]  סלייו ןוטוינ ורדנא  \  !תוריהז
   [20/11/2003 00:57:36]  הרפע  \  .ותמצועב םיהדמ ישפנ עגר לש םוליצ .ואוו
   [20/11/2003 03:01:46]  ה ר ש  \  (: דסחה תדימל הלוקש ןידה תדימ
   [20/11/2003 04:08:12]  .תיגח  \  ןיע תחת ןיע
   [20/11/2003 04:42:15]  יל- לדנמ  \  ותאונש/ותבוהא םע ןובשח אב בתוכה דציכ אורקל יתבהא
   [20/11/2003 05:40:51]  ףדצ  \  .יניעב םיקזח ."הממדב וא"+ ןורחאה תיבה - יתבהא
   [20/11/2003 06:20:28]  הטנמ  \  .בוט ריש .רטונו השקו דח
   [20/11/2003 08:26:42]  אתנע  \  (תיטרפ הירוטירטל הסג לגרב תכרוד יניאש הווקמ) הבוגת
   [20/11/2003 09:32:57]  ל"ז תללוחמ  \  .....רדהנ בותכו דואמ הפי הז
   [20/11/2003 10:46:42]  ..תנומודא  \  ..וזה הקיתשה ,ןכ
   [21/11/2003 05:53:34]  יתפדפד  \  הזה רישה בוט הז ......... wow
  [10] [19/11/2003 22:55:13]  ימעפדח  \  עודיה דוקירה ביטומ+יניצר שטיק תוריהז) המרדל הרומה