רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

07/11/2003 05:44:07 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
לעבה בושי בוש :אשונה:ץעה תפמ 
  [113] [08/11/2003 01:51:07]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ
 ןאכ התא -»   [8] [07/11/2003 05:44:07]  דשא ילא  \  לעבה בושי בוש
   [07/11/2003 06:20:17]  הקינא  \  ....בוט הז
   [07/11/2003 07:25:17]  ןורש לאכימ  \  היצרגטניאו הרוצ ילוגלג- תירבעה הרישב הנבלה הלאה
   [08/11/2003 07:05:56]  יונ ימר  \  .תויהת תררועמו תקתרמ הבתכ
   [08/11/2003 09:23:43]  הילד  \  רשקב...בגא.... קתרמ שממ רמאמ - דשא ילאל
   [08/11/2003 09:35:41]  ךיירדלוג יבא  \  הרודמל קרזש והשמ לע יתעמש
   [08/11/2003 10:30:22]  הילד  \  תמש היבאמ דרפיהל התשקתהש יהשימ
   [08/11/2003 11:57:17]  יונ ימר  \  (: ??ולש ןופלטה תא לבקל רשפא (:
   [12/11/2003 06:12:09]  דשא ילא  \  היסורב ימשיטנא םזינאגפ ואינ
  [35] [06/11/2003 23:11:34]  והיעשי םיסנ  \  םייובש ןוידפ