רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

03/11/2003 05:14:09 :ךיראת
 יקסבורצנק ןורש 
:תאמ
תינוציק תכ :אשונה

עמושה לצא תוכז תודוקנ םילבקמ םה תונפגסהו ,רבדמה ייח ללגבש תויהל לוכי
. "םהיתובאל" םיבשחנ םה םירצונה לצאו
טרפה ייח לע הטילש םע תוינפגס תוינוציק תותכב רבודמ םוי םויה ייחב לבא
.תירזכא הרוצב
ינפב תאזה תכה הביצהש תושירדל האוושהב הצונכ םילק םיבשחנ םידרחה ייח
.טרפה

:ץעה תפמ 
  [6] [31/10/2003 11:45:00]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ
  [7] [31/10/2003 07:20:03]  דשא ילא  \  םימיה תירחאב םילשורי
   [31/10/2003 07:39:10]  שימע  \  איקבו לוגד הכ דמולמ לע אלפתמ תצק ינא
   [01/11/2003 04:13:39]  דשא ילא  \  הינשה תיצחמב יח סויבורטיו היד'פולקיצנאה יפ לע
   [01/11/2003 05:24:46]  יחרזמה םרוי  \  םורופ יפתוש םינהמ ךיצמאמש עד,הדות תישאר,ילא
   [01/11/2003 06:41:26]  דשא ילא  \  סודרוה תא "רהט"ל הסינש רפס םסרופ הנשכ ינפל
   [01/11/2003 07:02:44]  שימע  \  םואבלפא זעוב לש אוה רפסה
   [01/11/2003 12:54:04]  יזנכשא יפר  \  !ןיינעמה רמאמה לע הדות :דשא ילאל
 ןאכ התא -»    [03/11/2003 05:14:09]  יקסבורצנק ןורש  \  תינוציק תכ
  [13] [31/10/2003 02:24:29]  יחרזמה םרוי  \  ןמדזמ רוט - לוגע רודכ