רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

01/11/2003 07:02:44 :ךיראת
 שימע 
:תאמ
םואבלפא זעוב לש אוה רפסה :אשונה

תויוטש לש ףסוא שממ ,ספדוה וילעש ריינה תא הווש אל "סויבאלפ דגנ סודרוה"
.םילבהו

ימ ,קשמדמ סואלוקינ לש ויבתכ לע םיססובמ סודרוה לע סויבאלפ לש וירבד בור
.ונממ בוט רוקמ ונל ןיאו ויתונש בור סודרוה לש ינידמה וצעוי היהש

ונהש "ךלמה סודרוה" - טילש םרהבא לש ורפס תא אורקל אלא רתונ אל ןיינעתמל
.תפומ תריצי


:ץעה תפמ 
  [6] [31/10/2003 11:45:00]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ
  [7] [31/10/2003 07:20:03]  דשא ילא  \  םימיה תירחאב םילשורי
   [31/10/2003 07:39:10]  שימע  \  איקבו לוגד הכ דמולמ לע אלפתמ תצק ינא
   [01/11/2003 04:13:39]  דשא ילא  \  הינשה תיצחמב יח סויבורטיו היד'פולקיצנאה יפ לע
   [01/11/2003 05:24:46]  יחרזמה םרוי  \  םורופ יפתוש םינהמ ךיצמאמש עד,הדות תישאר,ילא
   [01/11/2003 06:41:26]  דשא ילא  \  סודרוה תא "רהט"ל הסינש רפס םסרופ הנשכ ינפל
 ןאכ התא -»    [01/11/2003 07:02:44]  שימע  \  םואבלפא זעוב לש אוה רפסה
   [01/11/2003 12:54:04]  יזנכשא יפר  \  !ןיינעמה רמאמה לע הדות :דשא ילאל
   [03/11/2003 05:14:09]  יקסבורצנק ןורש  \  תינוציק תכ
  [13] [31/10/2003 02:24:29]  יחרזמה םרוי  \  ןמדזמ רוט - לוגע רודכ