רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

01/11/2003 05:24:46 :ךיראת
Yahoo  יחרזמה םרוי 
:תאמ
םורופ יפתוש םינהמ ךיצמאמש עד,הדות תישאר,ילא :אשונה

?ולש ןיינבה ילעפמל הקיז םע סודרוה אשונב שדח רקחמ לע ךל עודי םאה

:ץעה תפמ 
  [6] [31/10/2003 11:45:00]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ
  [7] [31/10/2003 07:20:03]  דשא ילא  \  םימיה תירחאב םילשורי
   [31/10/2003 07:39:10]  שימע  \  איקבו לוגד הכ דמולמ לע אלפתמ תצק ינא
   [01/11/2003 04:13:39]  דשא ילא  \  הינשה תיצחמב יח סויבורטיו היד'פולקיצנאה יפ לע
 ןאכ התא -»    [01/11/2003 05:24:46]  יחרזמה םרוי  \  םורופ יפתוש םינהמ ךיצמאמש עד,הדות תישאר,ילא
   [01/11/2003 06:41:26]  דשא ילא  \  סודרוה תא "רהט"ל הסינש רפס םסרופ הנשכ ינפל
   [01/11/2003 07:02:44]  שימע  \  םואבלפא זעוב לש אוה רפסה
   [01/11/2003 12:54:04]  יזנכשא יפר  \  !ןיינעמה רמאמה לע הדות :דשא ילאל
   [03/11/2003 05:14:09]  יקסבורצנק ןורש  \  תינוציק תכ
  [13] [31/10/2003 02:24:29]  יחרזמה םרוי  \  ןמדזמ רוט - לוגע רודכ