רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

31/10/2003 11:45:00 :ךיראת
Yahoo  יחרזמה םרוי 
:תאמ
יעובש רוט - הדש תפקשמ :אשונה:ץעה תפמ 
  [2] [31/10/2003 22:11:55]  ןייש םהרבא  \  הובג
 ןאכ התא -»   [6] [31/10/2003 11:45:00]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ
   [31/10/2003 23:19:38]  ןויס דוד  \  ?תעמש תיותס לע
   [01/11/2003 00:29:41]  יחרזמה םרוי  \  ....םייח ילעב תומש לע :דוד
   [01/11/2003 07:19:22]  יזנכשא יפר  \  יגרלא קודבל ךל עיצמ יתייה ךא ,אפור ינניא :יחרזימהל
   [01/11/2003 10:00:47]  השוטשט  \  ,תורפ יניינעב רבכ םאו
   [01/11/2003 23:01:45]  יחרזמה םרוי  \  תורפה יאפרממו ץובקה יריידמ,טרפלא רינל ש"ד:שט
   [03/11/2003 09:39:07]  השוטשט  \  /-: רבודמה רינ תא הריכמ אל-יחרזמה ךבזכאל יל רצ
   [02/11/2003 09:31:56]  יזנכשא יפר  \  יתבשח ...םויה השוב הז הרפל רטיל 16 :המיסקמה שטל
   [02/11/2003 12:12:27]  והיעשי םיסנ  \  ?אל ,םויב תובילח שולש לופכ רטיל 16 הז
   [02/11/2003 23:20:05]  ןויס דוד  \  םויב םיימעפ קר םיבלוחש תומוקמ שי
   [03/11/2003 08:17:41]  יזנכשא יפר  \  הדימ התואב םינתפר ונינש ,קדוצ התאש הארנכ :והיעשיל
   [03/11/2003 09:35:50]  השוטשט  \   אימחמה יזנכשאל
   [01/11/2003 13:30:23]  ןורש לאכימ  \  םירפיצ וא ,בלכ ?םייוסמ םייח לעבל היגרלא ילוא ,םרוי
   [01/11/2003 22:51:31]  יחרזמה םרוי  \  !?םיסנמ אל המ,הדות :רקיה יפר
   [01/11/2003 15:03:28]  ןיזאמ  \  D: .........םירענמו םיפפוכמ
   [01/11/2003 23:03:09]  יחרזמה םרוי  \  ...םייעובש- הפורת ילבו םע :תלזנ ומכ
  [7] [31/10/2003 07:20:03]  דשא ילא  \  םימיה תירחאב םילשורי