רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

31/10/2003 07:39:10 :ךיראת
 שימע 
:תאמ
איקבו לוגד הכ דמולמ לע אלפתמ תצק ינא :אשונה

.ימורה םויבורטיו לכירדאה לש ורפס לע עמש אלש תולכירדאב
ןונכתל תוקייודמ תויחנה ללוכ אוהו הריפסל הנושארה האמב אמורב בתכנ רפסה
.רוביצ ינבמו םירוגמ יתב ללוכ ,םירע
.םייסיאה לע בתכ והיתיתמ ןב ףסויש ינפל הנש האמכ בתכנ רפסה

:ץעה תפמ 
  [6] [31/10/2003 11:45:00]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ
  [7] [31/10/2003 07:20:03]  דשא ילא  \  םימיה תירחאב םילשורי
 ןאכ התא -»    [31/10/2003 07:39:10]  שימע  \  איקבו לוגד הכ דמולמ לע אלפתמ תצק ינא
   [01/11/2003 04:13:39]  דשא ילא  \  הינשה תיצחמב יח סויבורטיו היד'פולקיצנאה יפ לע
   [01/11/2003 05:24:46]  יחרזמה םרוי  \  םורופ יפתוש םינהמ ךיצמאמש עד,הדות תישאר,ילא
   [01/11/2003 06:41:26]  דשא ילא  \  סודרוה תא "רהט"ל הסינש רפס םסרופ הנשכ ינפל
   [01/11/2003 07:02:44]  שימע  \  םואבלפא זעוב לש אוה רפסה
   [01/11/2003 12:54:04]  יזנכשא יפר  \  !ןיינעמה רמאמה לע הדות :דשא ילאל
   [03/11/2003 05:14:09]  יקסבורצנק ןורש  \  תינוציק תכ
  [13] [31/10/2003 02:24:29]  יחרזמה םרוי  \  ןמדזמ רוט - לוגע רודכ