רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

31/10/2003 02:24:29 :ךיראת
Yahoo  יחרזמה םרוי 
:תאמ
ןמדזמ רוט - לוגע רודכ :אשונה:ץעה תפמ 
  [7] [31/10/2003 07:20:03]  דשא ילא  \  םימיה תירחאב םילשורי
 ןאכ התא -»   [13] [31/10/2003 02:24:29]  יחרזמה םרוי  \  ןמדזמ רוט - לוגע רודכ
   [31/10/2003 07:19:00]  וינטג יפר  \  לגיס אוהש קר ,דיגהל המ שי ןולעי יגובלו ןכתי
   [31/10/2003 10:47:17]  םהרבא רנבא  \  "תעבותה הניפסהמ םיצפוק םירבכעה"
   [31/10/2003 11:10:44]  וינטג יפר  \  שי םילימה יתשל יכ , ?"תעבות" וא "תעבוט" - תרתוכב
   [31/10/2003 12:12:11]  םהרבא רנבא  \  תעבוטהש יאדוב ,תעבוט (:
   [31/10/2003 12:47:23]  שימע  \  רתוי הבושח תמאל תונמאנה יכ יל הארנ
   [31/10/2003 14:14:00]  םהרבא רנבא  \  יתסחייתה ינא לבא .רתוי םיבושח םה םירבד דועו םג
   [31/10/2003 18:52:39]  יחרזמה םרוי  \  >b> רבמבונב 1 תבש םוי לוגע רודכ>/b>
   [01/11/2003 01:23:32]  יחרזמה םרוי  \  >b>('ב) רבמבונב 1 תבש םוי לוגע רודכ>b>
   [01/11/2003 06:17:47]  יחרזמה םרוי  \  >b>('ג) רבמבונב 1 תבש םוי לוגע רודכ>/b>
   [02/11/2003 00:47:24]  יחרזמה םרוי  \  >b> רבמבונב 2 ןושאר םוי לוגע רודכ>/b>
   [01/11/2003 12:01:19]  םהרבא רנבא  \  הנשב םיימעפ ותוכרעה תא הנשמ ןונבלב ירוסה אבצה
   [01/11/2003 23:04:45]  יחרזמה םרוי  \  םילארשי םיריכב םג....ו
   [05/11/2003 07:49:50]  ךרוע  \  >font color=red size=+1> העדוה>/font>
   [05/11/2003 08:07:27]  ןויס דוד  \  !! המלש האופר םרויל לחאמ
  [93] [31/10/2003 01:08:54]  יקסנילבק םירמ  \  ... תולובגל רבעמ - 7 ץורעב התסה