הרשמה לפורום

כל הזכויות שמורות למחברים ©

זמ"ש - מקום לכתיבה יוצרת, פרוזה, שירה, רשימות אישיות, אמנות ויזואלית
...ש המ הז

14/10/2003 10:26:41 :ךיראת
ICQ  יגמ 
:תאמ
הדלז לש םסק תזוחא רופיצ םג שיו :אשונה

םסק תזוחא רופיצ

ךרה ףוגה רשאכ
לפנל טמ
ץקה ינפמ ותדרח הלגמ אוהו
,המשנל
ךומנה הרגשה ץע חימצמ
ולכא קבאש
.םאתפ םיקורי םילע
חירפי ןיאה חירמ יכ
האנ רודה
רופצ ותרמצבו
.םסק תזוחא

*

:ץעה תפמ 
  [12] [13/10/2003 16:21:34]  ימס  \  רבמצדמ דחא רופיס
  [25] [13/10/2003 12:41:31]  קירא  \  רחא והשמ ךל ץלוהי / הדלז ,םעדיובה ןמ
   [13/10/2003 12:59:30]  יגמ  \  הדלזל
   [13/10/2003 14:34:31]  הירנ  \  הזכ ףד עצמא יאניל
   [13/10/2003 23:27:10]  קירא  \  יפוי הזיא - הירנ
   [14/10/2003 03:10:06]  דולק-ןא'ז  \  הפי הז
   [13/10/2003 14:39:07]  .ש איהה  \  .הפהפי רישה
   [13/10/2003 22:35:31]  הדנרק'ג  \  הפהפי .ןכ
   [13/10/2003 23:15:42]  ףסא  \  עונפוא ףטוש םשגב
   [14/10/2003 02:22:07]  ןתיא  \  .דואמ יל םיאתמ .ה'צורק וילע שי
 ןאכ התא -»    [14/10/2003 10:26:41]  יגמ  \  הדלז לש םסק תזוחא רופיצ םג שיו
   [14/10/2003 11:01:27]  קירא  \  ?הז תא תחקל הפיאמ ,יגמ
   [14/10/2003 11:22:16]  יגמ  \  הככ זא .בוט
   [14/10/2003 12:08:48]  יגמ  \  ךותמ ץבוק
   [14/10/2003 12:46:41]  קירא  \  םירמאמה ץבוק תובקעב ,העצה יל שי
   [14/10/2003 13:34:07]  יגמ  \  םיסופדב תמייס
   [14/10/2003 21:14:47]  הירנ  \  ,תשופחתב רבודמ םא
   [15/10/2003 03:19:39]  יגמ  \  תאזל סחייתהב
   [14/10/2003 20:57:22]  הירנ  \  .יתנוטק
   [15/10/2003 02:13:09]  קירא  \  ןפואו םינפ םושב ,אל
   [14/10/2003 12:38:45]  ץלוהי  \  תולצנתהו הדות
   [14/10/2003 12:50:09]  יגמ  \  ? קוביח לבקתה
   [14/10/2003 12:54:10]  קירא  \  הזה רישב תלקלקמ אל איה
   [14/10/2003 14:09:14]  ףסא  \  ?הזה רישה לע רפסל תיצר המ
   [15/10/2003 02:19:22]  קירא  \  הדלז ןיבל ה'צורק ןיב רשק ןיא
   [15/10/2003 03:15:52]  יגמ  \  רמאמה תא אורקל הווש ,ףסא ,ןיינע ותואב
   [15/10/2003 12:17:01]  ףסא  \  תא יתעמש הדלז לע םולכ עדוי אל ללכב ינא החילס
   [15/10/2003 13:34:12]  הירנ  \  ןמא התא
   [15/10/2003 13:36:47]  ץלוהי  \  רחא והשמ הז חבדנ .ךבדנ
   [15/10/2003 20:04:17]  ףסא  \  הז ללגב תואיגש פע בתוכ ינא וזכ היעב יל שי ןכ
   [15/10/2003 10:18:25]  קירא  \  הירנו יגמ / תולצנתה תישאר
   [15/10/2003 11:35:52]  הירנ  \  תורוש 7 .יאני ההדות
   [15/10/2003 11:40:42]  קירא  \  םיכסמ ,ןוכנ
   [15/10/2003 12:45:00]  ץלוהי  \  ?הנשמ הז המ ,רהנ ,גלפ
   [15/10/2003 13:29:09]  קירא  \  הנשמ אל / הנשמ
   [15/10/2003 13:31:25]  ץלוהי  \  !!ךלש שארב הז ?תניידזמ הזיא
   [15/10/2003 14:08:46]  קירא  \  עשר אי ,המל
   [15/10/2003 14:13:35]  ץלוהי  \  םעפ הניידזה איהש חינמ ינא ,בוט
   [15/10/2003 14:20:37]  קירא  \  ךל ריבסאו ,הדלזב
   [15/10/2003 14:22:50]  ץלוהי  \  !!!!!!!!!ה'רבחה ודיגי המ בושחת ,יאני ,לבא
   [15/10/2003 14:29:18]  קירא  \  ? ? ?
   [15/10/2003 14:32:46]  ץלוהי  \  :ןכ ינא ,וב בשחתמ אל התא ילוא
   [15/10/2003 14:38:57]  קירא  \  ודיגיו ,הצרעהב יב וטיבי ה'רבחהו
   [15/10/2003 22:19:47]  ץלוהי  \  :)
   [15/10/2003 20:14:02]  ףסא  \  הקדב איה יכ םיריש בותכל ןמז טעמ היה ךלוו הנויל
   [15/10/2003 13:32:56]  ץלוהי  \  :רחא ריש ללגב לבא ,התוא בהוא ינא םגו
   [15/10/2003 13:45:36]  הירנ  \  קופד לולצימה ןאכ
   [15/10/2003 13:46:58]  ץלוהי  \  וילע ורפתש/ויהולא ול רפתש/קית שי שיא לכל
   [15/10/2003 14:12:49]  קירא  \  הללאי ,הללאי
   [15/10/2003 14:14:55]  ץלוהי  \  (: רחא רבד
   [15/10/2003 14:33:32]  הירנ  \  תמלעתה : )
   [15/10/2003 12:52:00]  ףסא  \  ולאה םירבסהה לכמ הנהנ דואמ ינא םייכוניח םירסח ללגב
   [15/10/2003 12:54:41]  ץלוהי  \  !!לודג התא ,ףסא
   [15/10/2003 13:50:29]  הירנ  \  ,ףסא
   [15/10/2003 14:24:06]  קירא  \  םידילומ הלא םינויד םא ,ףסא
   [15/10/2003 21:00:22]  ףסא  \  רשקב בשוח ינא בגא ךרד הפ קיחצמ הנהנ ינא םג .הדות
   [16/10/2003 00:55:26]  קירא  \  תובר םינש ינפל הרטפנ הדלז
   [17/10/2003 11:38:34]  יגמ  \  גולבה ןיינעמ דאמו ,יתינהנ דאמ ,יאני
  [9] [13/10/2003 10:35:44]  יגמ  \  .בוש .םירופיצה יל ואב