רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

10/10/2003 10:02:17 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ןדאל ןב המאסואל דעו שבוכה רובורמ :אשונה:ץעה תפמ 
  [1] [11/10/2003 05:58:09]  יחרזמה םרוי  \  ןמדזמ רוט - לוגע רודכ
 ןאכ התא -»   [3] [10/10/2003 10:02:17]  דשא ילא  \  ןדאל ןב המאסואל דעו שבוכה רובורמ
   [10/10/2003 20:14:12]  דשא ילא  \  רזוח ומנ ןטיפק
   [10/10/2003 23:35:09]  רזעוי  \  הריקסה לע ןח ןח ,ילאל
   [11/10/2003 04:05:03]  דשא ילא  \  תשרב םייק וניא רישה יתעידי בטימל
   [11/10/2003 09:09:50]  רזעוי  \  ?רישה תולימ תא ךתושרב שי םאה
   [11/10/2003 14:46:03]  דשא ילא  \  רישה תולימ תא ידיב שי
   [12/10/2003 01:04:27]  ןויס דוד  \  .....האובנה לע ,ילא
   [12/10/2003 14:13:45]  דשא ילא  \  םימואתה ןוסא תא דחוימ ןפואב אבינ אוהש יתנווכ ןיא
   [14/10/2003 07:18:55]  ילאיבצ הקטומ  \  רורב היה הז אבנל ךירצ היה אל םימואתה ןוסא תא :ילא
   [12/10/2003 02:24:05]  ןורש לאכימ  \  ידי לע ןמוס ןדאל ןיב ?קוידב האובנ הזיא ?האובנ
   [12/10/2003 02:44:00]  ןורש לאכימ  \  ילאבולגה רורטה ןיינע תא אבינ ןמאנה ךדבע אקווד
   [14/10/2003 07:23:51]  ילאיבצ הקטומ  \  ?עינמה והמ לבא ילאבולג רורט :לאכימ
   [11/10/2003 03:03:27]  ןייטשלימ ירוא  \  תיחכונה היצזילוויצה לש יגארט רוביג
   [12/10/2003 06:53:30]  ןורש לאכימ  \  ( CIA-ה י"ע רדגומ אוהש יפכ) םזירורט-וקרנה ילולעתמ
   [14/10/2003 09:59:51]  ילאיבצ הקטומ  \  תומשנ"ה לבא,יגארט שממ הז! קדוצ התאש המכ :ירוא
  [7] [10/10/2003 06:33:52]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ