רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

03/10/2003 16:48:06 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ירבעה סקימוקב המחלמה :המחלמל םיאצוי ונילייח :אשונה:ץעה תפמ 
  [59] [05/10/2003 03:14:35]  וינטג יפר  \  .שפוטמו יוגש ,ץימא השעמ : העטקומב ירנבא
 ןאכ התא -»   [15] [03/10/2003 16:48:06]  דשא ילא  \  ירבעה סקימוקב המחלמה :המחלמל םיאצוי ונילייח
   [03/10/2003 17:56:52]  ןורש לאכימ  \  תיניצר הכ הדובע השועש והשימ תוארל רידנ ,דשא הדות
   [03/10/2003 18:27:14]  ןורש לאכימ  \  ? קפוא לא קפואמ קערד - תבשחנהו השדחה תורפסה
   [03/10/2003 21:51:05]  רזעוי  \  ,ןקדזמ ךניה םא םג
   [04/10/2003 02:25:35]  דשא ילא  \  תוברת לש תועפות המכו המכ םויה שיש בשוח ינא
   [04/10/2003 02:53:13]  רזעוי  \  םירז תודש לע יתרביד אל ,ילא
   [04/10/2003 04:08:42]  דשא ילא  \  םילועמ םיריעצ םירפוס המכ שי ןכבו
   [04/10/2003 04:13:00]  ןורש לאכימ  \  .םיאב ונא הנא ,"הלועמ" ארקנש המ הז םא
   [04/10/2003 04:10:37]  ןורש לאכימ  \  ...וניתומוקמב ךלוהש המל יתנווכתה לבא ,ילא
   [04/10/2003 08:46:14]  הקינא  \  ליג לש ןיינע הארנכ הז ,לאכימ
   [04/10/2003 18:45:38]  ןורש לאכימ  \  חבושמ דלוקוש לש םעט הפב הריאשמ הניא ,הבוט תורפס
   [05/10/2003 00:03:39]  הקינא  \  לאכימ ,ךילע תקלוח
   [06/10/2003 20:49:53]  דשא ילא  \  הז ןיינעב ירבנע ףסא לש דואמ בושח רמאמ
   [07/10/2003 23:45:56]  ןורש לאכימ  \  תוימתס הברהו תואשילק טעמ אל םע ימימ רמאמ
   [03/10/2003 23:23:40]  יזנכשא יפר  \  בותכלמ הירוטסה תושעל לק רתוי ץראב!ןייוצמ :דשאל
   [04/10/2003 04:18:48]  ןורש לאכימ  \  - הנידמהו ,הירטסיהל תכפוה הירוטסיההשכ ,יזנכשא
   [04/10/2003 15:33:00]  יחרזמה םרוי  \  תוכרב אש,רעשב השדח הנשו רופיכ םוי םע.רקיה ילא
   [04/10/2003 20:43:49]  דשא ילא  \  חספ םייח ךרועה
   [04/10/2003 20:40:52]  דשא ילא  \  "םימודא תולוח" לע הירטנקיפ
   [05/10/2003 06:04:28]  רזעוי  \  הדש סחנפ ,וה
  [5] [03/10/2003 11:13:12]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ