רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

28/09/2003 05:54:05 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
הדוהי ביצנ חצר :אשונה:ץעה תפמ 
  [2] [29/09/2003 03:05:41]  ןייש םהרבא  \  הזה באכה תא
 ןאכ התא -»   [16] [28/09/2003 05:54:05]  דשא ילא  \  הדוהי ביצנ חצר
   [28/09/2003 11:43:45]  יזנכשא יפר  \  יתנהינ,ילאוטקאו יואר , םיכחמ ,ןיינעמ רמאמ :דשאל
   [29/09/2003 01:40:09]  שימע  \  ריכזמה ,תוחכשנ הלעמה הפי רמאמ ,ילא
   [29/09/2003 07:28:05]  וינטג יפר  \  תילאיר הייאר רסוחו תיחישמה תואנקה .התע ןכ ,זאכ
   [29/09/2003 10:11:09]  תובש טרבלא  \  :הלאשו !דשא ילא הדות ;קתרמו הפי רמאמ
   [29/09/2003 12:21:11]  דשא ילא  \  םהמ דחא אל ףא
   [29/09/2003 13:23:52]  תובש טרבלא  \  ?אצמ המו ?רפח קוידיב ימ !רבדמ התא תוריפח הזיא לע
   [29/09/2003 20:24:28]  דשא ילא  \  םיגולואיכראה לש שדחה םרפס תא אורקל ןמזומ התא
   [30/09/2003 06:59:36]  תובש טרבלא  \  :לואשלו ,ךלש ןויגהה לא תונפל הצור ינא ,דשא ילא
   [30/09/2003 07:51:05]  תובש טרבלא  \  :לואשלו ,ךלש ןויגהה לא תונפל הצור ינא ,דשא ילא
   [30/09/2003 10:50:18]  דשא ילא  \  ?זא
   [30/09/2003 12:51:04]  תובש טרבלא  \  חי קוספ אמ קרפ והימרי :ךכ זא
   [30/09/2003 13:21:04]  וינטג יפר  \  ימ תא םיתואנ אל םייוניכב דבכל ךרוצ ןיא- טרבלא
   [30/09/2003 13:59:46]  תובש טרבלא  \  !ןמזב וב ןיידתמו ךרוע תויהל לוכי ךניא יפר
   [30/09/2003 18:06:42]  דשא ילא  \  ? זא
   [30/09/2003 18:14:02]  תובש טרבלא  \  .דשא רמ הדות .האבה םעפב קיידא
   [30/09/2003 22:13:43]  דשא ילא  \  ןאכ ןייצל יואר
   [01/10/2003 09:57:38]  תובש טרבלא  \  ..הנורחאה יתבוגת תא תנבה אלש דמול ינא ךתבוגתמ
   [01/10/2003 19:51:34]  דשא ילא  \  תניינעמ הזת
   [01/10/2003 20:05:45]  דשא ילא  \  ףומייח םייח
   [02/10/2003 10:06:07]  תובש טרבלא  \  ?תנינעמה יתזת תא הב יתמייסש הלאשה םע המו ;הפיו בוט
   [02/10/2003 19:24:04]  דשא ילא  \  הילדג רופיס רחאל הנש 1800-כ וירבד תא בתכ י"שר
   [02/10/2003 19:30:42]  תובש טרבלא  \  .הוושה קמעל ונעגיה !ןועגיש
   [01/10/2003 01:02:41]  שימע  \  רעוכמהו דוריה ןונגסה תא באוש התא הפיאמ ,טרבלא
   [01/10/2003 06:34:15]  תובש טרבלא  \  .םלעתהל הסנת ,שימע םלעתהל הסנת
   [01/10/2003 10:58:24]  שימע  \  ?הבושת לע המו
   [01/10/2003 11:08:24]  תובש טרבלא  \  !שימע תאיחב ..ונ םלעתת
   [30/09/2003 20:28:12]  יחרזמה םרוי  \  !הדות-ןנערמו םיכחמ,הנהמ,קתרמ
  [2] [28/09/2003 01:57:30]  רורחש רינ  \  העטקומב השדח הלשממ / תיעובש הרוטקירק