רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

20/09/2003 04:37:56 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ןויצל ןושאר חסונ הבונזק :אשונה:ץעה תפמ 
  [1] [20/09/2003 13:16:08]  ריאמ  \  ... ופרטצי לארשי ייברעמ שילש ינש
 ןאכ התא -»   [5] [20/09/2003 04:37:56]  דשא ילא  \  ןויצל ןושאר חסונ הבונזק
   [20/09/2003 18:49:48]  ענרב דורמנ  \  !ןמואי אל ! 27 ןב ה"כס אוהו
   [20/09/2003 19:37:06]  דשא ילא  \  קנארפ ןיטסו'ז
   [20/09/2003 19:40:24]  דשא ילא  \  קנארפ ןיטסו'ז לע הבתכל רושיק
   [20/09/2003 23:25:34]  ןויס דוד  \  !!! העתפה ,ילא
   [21/09/2003 22:08:07]  השוטשט  \  ,ארקיי/עמשי הזש לככ ףרוטמ
  [20] [19/09/2003 13:19:31]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ