רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

13/09/2003 18:45:25 :ךיראת
 לגס ףסאיבא 
:תאמ
.הנובתה ןדבא ,ןמז :אשונה

.תירקיעה היעבה איה אל ,וגרהל וא ,תאפארע תא שרגל םא , היגוסה

ןיבל וניניב ךוסכסה תוהמ תנבה הניה תירקיעה היעבה

.םיניטסלפה

תונפל םאה וניא םיניטסלפה ןיבל וניניב ךוסכסה יכ , ןבוי וב ,עגרב
?ןאל תאפארע ,וא ,ואל וא תויולחנתה
תקסעתמ תילארשיה להקה תעד םהב םיאשונ !?ןכ תאפארע וא !אל תאפארע
.תפרטומ היססבואב

ילארשיה ךוסכסה , יכ הרכהה רודחת ,עגר ותואב קוידב
,רותפכ תציחל י"ע םייתסמה ךוסכס וניא ,יניטסלפ
םולש רדג ,הגיסנ ,תויולחנתה יוניפ וא ,ונרמגו גנבז
.רדסנ ונחנא ונילע ךומס ,רדסב היהי בוש לכה פוהו

לצרה זירכה וב םויב ,לחה אוה ,רוד תונש רבכ ךשמנ ,םיניטסלפה םע וניכוסכס
יכ רופלב ריהצה וב םויב ףקות הנשמ לבקו "םידוהיה תנידמ תא יתדסיי לזבב"
."םידוהיל ימואל תיבל היהת לארשי ץרא"

. תובהלה הבוג לע הטילש ךות .הנובתב ךוסכסה להונ ,1948ב ,הנידמה תמקה דע
,יביטמיטלואה ביואה והימ ןבוה ,1948ב ,רקיעהו ,תיפוסה הרטמה האולמב הנבוה
גאד ןוירוג ןב דוד ןכאו
דימו םבשומ תומוקממ לארשי ץרא ייברע בור תא תונפל
.םידוהי םיבשייתמב השובכה עקרקה תא בשייל

םיבוטו םיברמ תרתסנו תכלוה יכ ,םשורה לבקתמ ,םויכ
תושי תואצמה לע ,ןאכ וניתויה םצע לע ,המדאה לע המחלמה ונייה ,ךוסכסה תביל
.ןיטסלפ תמדא לע תידוהי
"םיה דע רהנהמ ןיטסלפ "וניה יניטסלפה וטומה
.תיניטסלפה הגהנהה לש תרהצומ תוינידמ וניה
."םולשו ןוחטב" רתויה לכל ונה תילארשיה הגהנהה לש רהצומה וטומה
לש האצות םניה יניטסלפה ףחדה תנבה רסוחו ,םידרפנ םילולסמ ינשב הדיעצה
השאר תנמוטה הנעי תב לש היאר ץומיאו החוכנה היארה ןדבוא .הנובתה ןדבא
.לוחב

,םייחה ימענמ ירחא היהנ ,יתבשחמ ןויפר לש םינש
ףסונבו (ןיטולחל תילמרונ תישונא העפות) תואיצמהמ תומלעתהו תונתנהנ
תא ושע הנידמה תמקה תונשב ןאכ התיהש תישיאה תוירחאה תשוחתמ תללוכ תוקרפתה
.םהלש

אלא םניאש םירש .םידודר םישיאמ היונב ,הלא םינשב םיקהל ונלכשהש הגהנהה םג
בשומ תינק לש תועפותו םיקסע ישנא לש םיחולש םניהש םי"כח ,םייעוצקמ םינקסע
.ןיליקתו ןיבטב תסנכב

הגהנה םיקהל םיניטסלפה וליכשה ,ונלומ ,ךדיאמ
םיטוחב ךשומה ,תאפארע רסאי ,יגטרטסיא ןואג ,הנובנ
טולשל חילצמ םייוכסה בורל דוגנבו ,םלועה לכ דגנכ
.ריבגי ,ותוצרב ,שילחי ,ותוצרב ,תובהלה הבוג לע

קירא ,הלועמ ןקיטקט וניה ודגנ דימעהל םידוהיה תנידמ החילצהש םומיסקמה
.עצוממ גטרטסיא םלוא ,ןורש
.רורט הכומ ףוגכ סאמחה תזרכה ןוגכ ,תוימוקמ תוחלצה ונל שי ,ןכא
רורב .?םלעיש ?וז הזרכה בקע םלעי סאמחהש ותעד לע הלעמ והשמ םאה לבא)
(.אלש

הנקב המחלמ ,המרח תמחלמ וז יכ ,ןויצב בשויה םעל ,הרכהה רודחת וב םויב
. יכ"נת הדימ
.טוקנל םיעצמא הלאב ,תושעל וילע המ ידוהיה םעה עדי
.םינוכנה םיגיהנמה םהמו:ץעה תפמ 
  [4] [13/09/2003 05:11:39]  דשא ילא  \  היזיוולטה תרדסו סקימוקה ;quot&גנבז;quot&
  [20] [12/09/2003 13:39:37]  רינ-רב לארשי  \  ! תאפרעב עוגפל רוסא
   [12/09/2003 23:23:17]  םהרבא רנבא  \  יחכונה רודב ןורתפ רב וניא לארשי ץרא לע ךוסכסה
   [13/09/2003 01:09:56]  יזנכשא יפר  \  הז ,רדסה איבי לוסיח -ינטשפ תצק רמאמה :רינ-רבל
   [13/09/2003 02:18:52]  סדנמ ןועמש  \  תאפארע לש ולוסיחש רמוא לארשי ירה ,יפר
   [13/09/2003 10:29:55]  רינ-רב לארשי  \  ?"רחבינ גיהנמ"
   [13/09/2003 02:16:04]  סדנמ ןועמש  \  קירבמו עלוק חותינ
   [13/09/2003 11:55:50]  טיפרג ןבואר  \  ירממב וארק ,רבד הנשי אל ולוסיח :םלש רוד גצימ תפארע
   [13/09/2003 15:03:52]  יחרזמה םרוי  \  .םדאכ אל,הנידמכ תפארע תייעב
   [13/09/2003 15:10:06]  םהרבא רנבא  \  קוליסה תכאלמ תא םירישכמ תאפרע קוליס לע םירובידה
   [13/09/2003 17:44:58]  רינ-רב לארשי  \  ךפיהל
   [14/09/2003 03:07:52]  םהרבא רנבא  \  ףוסבל אציי המ הארנו בל םישא ינא
   [13/09/2003 15:07:09]  םהרבא רנבא  \  ןיטקהל תוחפל זא .םולשל יוכיס ןיא ,ךכ םא
 ןאכ התא -»    [13/09/2003 18:45:25]  לגס ףסאיבא  \  .הנובתה ןדבא ,ןמז
   [14/09/2003 13:58:55]  תובש טרבלא  \  ..דחא ריסב םילשבתמ ישעמהו הנבותה רשאכ
   [14/09/2003 13:21:51]  אירוס  \  -שפיטו ןקז ךלמ בוט ונלש הרקמב-תפראע
   [14/09/2003 19:30:07]  תובש טרבלא  \  תאפרע תא שרגל רוסא ,יתעדל
   [14/09/2003 21:25:05]  םהרבא רנבא  \  (: ?ךתיב רצחב ותוא הצור אל התא ,טרבלא יפוי
   [15/09/2003 07:29:04]  תובש טרבלא  \  :תחא הביס ךותמ קר תאפרע שוריג דגנ ינא ,השעמל
   [15/09/2003 08:04:15]  לגס ףסאיבא  \  הלאש
   [15/09/2003 09:01:19]  תובש טרבלא  \  ?הלאשה תנווכ יהמ ,הבושתב ךרוצ ןיא םא
   [15/09/2003 11:57:07]  תובש טרבלא  \  יתבוגת תא ךתושרב דדחא :לגס ףסאיבא
   [15/09/2003 12:52:20]  םהרבא רנבא  \  ולש הציבב עוקת ,שדחמ אל ,םמעשמ רבכ תאפרע
   [15/09/2003 13:06:46]  תובש טרבלא  \  |: הלימה תא ךל רובשאש ינא ימ
   [15/09/2003 09:36:39]  וינטג יפר  \  תויוגש תונקסמ .ןוכנ ןורש חותינ ,הנוכנ תרתוכ
   [15/09/2003 11:02:26]  רינ-רב לארשי  \  יל רורב אלש המ לבא ,קדוצ התא ילוא
   [15/09/2003 11:19:29]  וינטג יפר  \  : הטושפה היצפואהמ םלעתמ התא המ םושמ
   [15/09/2003 17:34:49]  רינ-רב לארשי  \  . . . ינתקחציה ,יפר
   [16/09/2003 00:30:12]  וינטג יפר  \  תועטל שקעתמ התא לבא ,קוחצל ךל םרוג ינאש חמש ינא
   [16/09/2003 07:20:37]  תובש טרבלא  \  !ירמעב שאר לקמ התא המלו
   [16/09/2003 07:40:06]  וינטג יפר  \  .םינקתשה רדסמ רבחב יתלזלז אל ,הלילח
   [16/09/2003 09:28:34]  רינ-רב לארשי  \  ?"הנעי תב" ךתונכל ךירצ ילוא וא ,ידידי יפר
   [17/09/2003 01:35:29]  וינטג יפר  \  .ןורש טעמל ,יביב וליפא ,רישי ופואב ורביד םלוכ
   [16/09/2003 12:53:52]  םהרבא רנבא  \  יתבשח ללכב ינאו ,הללאהשששמ
   [17/09/2003 01:37:57]  וינטג יפר  \  ותעצה תא ץמאל עיצמ ינאו ,תחא עיצה בו'גר לירבי'ג
   [17/09/2003 03:24:19]  םהרבא רנבא  \  בוש לופיל ןימיה תלשממ לש הנוצר יאש בשוח ךניאה
   [17/09/2003 03:59:58]  וינטג יפר  \  ןיא יכ ותנבה ךותמ תעבונ יתעדל בו'גר לש ותעצה
   [17/09/2003 08:05:46]  רינ-רב לארשי  \  ?לירב'ג לש וחומב שחרתימה לע עדי ךל שי ןכיהמ ,יפר
   [17/09/2003 09:37:20]  וינטג יפר  \  םיינזאה תא חתופ טושפ ינא ,תובשחמ ארוק אל ינא
   [17/09/2003 10:17:02]  םהרבא רנבא  \  םימעפ הברה הזה רופיסב ונייה ,יפר
   [18/09/2003 12:18:59]  וינטג יפר  \  אוה תיאבצ ךרדב רורטה לוסיח לש טרסה םאה - רנבא
   [18/09/2003 21:28:48]  םהרבא רנבא  \  2002 לירפאב קר הלחה רורטה לוסיח תוינידמ
   [19/09/2003 02:37:37]  וינטג יפר  \  השעת םאו , 2000 תנשב דוע הלחה םילוסיחה תוינידמ
  [10] [12/09/2003 08:19:02]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ