רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

13/09/2003 05:11:39 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
היזיוולטה תרדסו סקימוקה ;quot&גנבז;quot& :אשונה:ץעה תפמ 
  [124] [14/09/2003 01:42:03]  ןייטשלימ ירוא  \  תינמוה היטרקומדו םידבאתמ תמחול ,רורט
 ןאכ התא -»   [4] [13/09/2003 05:11:39]  דשא ילא  \  היזיוולטה תרדסו סקימוקה ;quot&גנבז;quot&
   [13/09/2003 07:27:18]  דשא ילא  \  םלוגה
   [13/09/2003 21:24:43]  תובש טרבלא  \  :הלאשו קתרמו הנהמ
   [13/09/2003 22:12:31]  דשא ילא  \  ונימ וניאשב ןימ בלשל ךרוצ ןיא טושפ ,אל
   [14/09/2003 07:24:51]  דשא ילא  \  תוירורעשהו םידימלתה ינמוי " גנבז"
   [16/09/2003 09:53:39]  דשא ילא  \  ? ףוסה " רעונל בירעמ"
   [17/09/2003 11:05:25]  tarkan  \  דשא ילאל הלאש
   [17/09/2003 17:06:03]  דשא ילא  \  םשב רופיס רייצ רקאטנק וטרבור
   [17/09/2003 23:52:04]  וינטג יפר  \  יטסטנפה עסמה
   [18/09/2003 03:38:04]  tarkan  \  םירדהנ סקימוק ינמא ץראב ולעפ רבעב
  [20] [12/09/2003 13:39:37]  רינ-רב לארשי  \  ! תאפרעב עוגפל רוסא