רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

02/09/2003 11:29:35 :ךיראת
 ןייטשלימ ירוא 
:תאמ
תואמצעה תמחלמ ףס :אשונה:ץעה תפמ 
  [7] [03/09/2003 05:37:46]  יחרזמה םרוי  \  ןמדזמ רוט - לוגע רודכ
 ןאכ התא -»   [88] [02/09/2003 11:29:35]  ןייטשלימ ירוא  \  תואמצעה תמחלמ ףס
   [02/09/2003 13:28:36]  טיפרג ןבואר  \  יכילהת תניחבמש ןיינעמש המ !הבוח האירק !ףלאמ
   [02/09/2003 20:35:57]  ןייטשלימ ירוא  \  תואמצעה תמחלמב םיעוצפו םיגורה
   [02/09/2003 13:34:34]  לגס ףסאיבא  \  .תרזוח םתסה ןמ, הירוטסיההו
   [02/09/2003 20:37:41]  ןייטשלימ ירוא  \  םיקמחתמ םדא ינבש קר ,המחלמ התוא המחלמה
   [02/09/2003 23:37:07]  לגס ףסאיבא  \  .םדא ייח ךסוח היה המחלמה תייווה דומיל
   [03/09/2003 00:01:22]  ןייטשלימ ירוא  \  תיאבצ הירואיתו תיאבצ הירוטסיה
   [03/09/2003 00:10:29]  לגס ףסאיבא  \  .ןייטשלימ רמל
   [03/09/2003 01:41:51]  ןייטשלימ ירוא  \  לכ ךשמב הממיב תועש 24 תושעל ץמאתמ ינאש המ הז
   [03/09/2003 00:22:44]  שימע  \  ?ןווכתמ התא סוקינאטירב הזיאל
   [04/09/2003 03:52:22]  לגס ףסאיבא  \  (: ןבומכ ןושארה
   [02/09/2003 17:05:11]  אירוס  \  -רפסה יתבב הז אשונב הירוטסיה/ הרבסה תבוח- ירוא
   [02/09/2003 20:41:14]  ןייטשלימ ירוא  \  יברע ידוהיה ךוסכסה רקח
   [02/09/2003 23:16:19]  שימע  \  התיה אל וא התיה םא ,המחלמל תוכרעיה תקידבב
   [02/09/2003 23:47:40]  לגס ףסאיבא  \  הנוב ללוס יכ ןייטשלימ רמ בתוכ
   [02/09/2003 23:52:24]  ןייטשלימ ירוא  \  בוט ןוצרו 'קדרב'
   [02/09/2003 23:55:05]  לגס ףסאיבא  \  םיהולא ונרמשי
   [03/09/2003 00:05:39]  ןייטשלימ ירוא  \  !םצמטצמ בוטה ןוצרהו לדג קדרבה
   [03/09/2003 00:13:14]  לגס ףסאיבא  \  .הנשמ ןלבק לע ץוליחה תא םיליטמש הז הככ
   [03/09/2003 00:38:14]  ןייטשלימ ירוא  \  קרב דוהא
   [06/09/2003 12:00:49]  הקינא  \  םיבר אל
   [06/09/2003 20:41:50]  ןייטשלימ ירוא  \  !דואמ םיבר - תרושקתה יעצמא יפל
   [06/09/2003 21:04:40]  הקינא  \  חכוויתו קודב ?תרושקתה יעצמא לע ךמוס התא
   [07/09/2003 21:22:07]  ןייטשלימ ירוא  \  םימסרפתמה םירחאו חמצ הנימ לש םירקסב רבודמ
   [07/09/2003 22:07:53]  הקינא  \  'ב-ו 'א
   [08/09/2003 02:23:00]  ןייטשלימ ירוא  \  יטנוולר אל תמאב קרב דוהא תוילפיצינומה תוריחבל
   [08/09/2003 12:19:24]  הקינא  \  ?םירושיקה הפיא .ב .עגרכ קרפה לע דמועש המ אל הז .א
   [08/09/2003 13:33:29]  ןייטשלימ ירוא  \  ?םירושיק הזיא
   [08/09/2003 21:32:13]  הקינא  \  'וכו חמצ הנימ לש םירקסל יתבוגתב 'א ףיעס האר
   [02/09/2003 23:49:55]  ןייטשלימ ירוא  \  .םלשה רקחמב יוצמש המ קרפב לולכל ןתינ אל
   [03/09/2003 00:29:09]  שימע  \  ןיינעב םילימ המכ איבהל לכות ילוא תאז לכב
   [03/09/2003 00:32:31]  ןייטשלימ ירוא  \  םיאבה םירמאמב איבא שקבמ התאש םינותנה תא
   [03/09/2003 00:35:52]  שימע  \  ?רחואמה תא םידקהל המל ,ךכ םא
   [03/09/2003 00:41:51]  ןייטשלימ ירוא  \  תואיצמב אל ,םירפסבו הירואיתב תאצמנ עודיכ הקיגולה
   [03/09/2003 00:58:36]  שימע  \  וא ןוירוטסיה התאש וא ,ןייטשלימ רד
   [03/09/2003 01:40:39]  ןייטשלימ ירוא  \  ןטשה ןמ ןוזפיחה
   [03/09/2003 02:01:46]  שימע  \  יתבתכש המ חכשת ,ןייטשלימ בוט
   [03/09/2003 02:05:32]  ןייטשלימ ירוא  \  !ררגא אלש יתשגדה ירה ,שימע
   [03/09/2003 01:46:55]  ןורש לאכימ  \  .העטמו תילשיכ תירוטסיה-אטמה ךתשיג ,שימע
   [03/09/2003 02:02:54]  שימע  \  הדימה לע רתי שגרתת לא ,רדסב , לאכימ רדסב
   [03/09/2003 02:04:35]  ןייטשלימ ירוא  \  "םיסיזתה" תא עדוי יטייבוס-יטסילוהה ןבתכה
   [03/09/2003 00:47:32]  ןייטשלימ ירוא  \  101 הדיחיל הנש 50 לע החיש
   [04/09/2003 05:29:53]  וינטג יפר  \  תמא יא לעו תמא לע ןורש לע - ירואל
   [04/09/2003 07:04:53]  ןייטשלימ ירוא  \  ירנבא ירוא םג ןבומכו תובר םימעפ רקיש ןוירוג ןב
   [03/09/2003 02:53:29]  ןייטשלימ ירוא  \  בושא דוע ךא ,תפצל עסונו יתסנרפל המ ןמזל שורפ ינא
   [03/09/2003 06:21:37]  דלפ דוד  \  ?המחלמל ןכומ היה הירוטסיהב ימ :ירואל
   [03/09/2003 08:21:29]  ןורש לאכימ  \  תינפיה לוהינה תייצפסנוק ,הנושארו שארבש ינמוד :דודל
   [03/09/2003 11:52:18]  תובש טרבלא  \  ?תופסונ תואמגוד לע עיבצהל לכות םאה ,ןורש רמ
   [03/09/2003 13:20:31]  ןורש לאכימ  \  ךרעמל *רבעמ* לש ןה תופסונ תואמגוד יתש :טרבלאל
   [03/09/2003 12:24:09]  דלפ דוד  \  ירואלו לאכימל
   [03/09/2003 12:52:48]  ןורש לאכימ  \  תוריחה לוטיב הניא קבאמ תונווכומ
   [03/09/2003 13:03:37]  דלפ דוד  \  לאכימל
   [03/09/2003 13:27:16]  ןורש לאכימ  \  תרוש לכל שארמ "אל" הבושתה תא שארמ חינמ התא ,דוד
   [03/09/2003 13:54:48]  ןורש לאכימ  \  תירטילטוט הרבח התיה אל ראואאנדא לש הינמרג ,דוד
   [04/09/2003 07:20:20]  ןייטשלימ ירוא  \  הקיגול בושחל :דודל
   [04/09/2003 07:08:12]  ןייטשלימ ירוא  \  הינשה םלועה תמחלמ ינפל ינמרגה אבצה ,דודל
   [04/09/2003 09:54:21]  דלפ דוד  \  תורהבה רפסמ :ירואל
   [04/09/2003 10:43:53]  ןורש לאכימ  \  *שומיש* הניא הדוקנה .הדוקנה תא איטחמ התא - דוד
   [04/09/2003 20:17:27]  ןייטשלימ ירוא  \  תואיצמה תרכה יא :לאכימו דודל
   [04/09/2003 23:12:05]  דלפ דוד  \  המוגפ יתנבהש רעטצמ :לאכימלו ירואל
   [05/09/2003 01:40:51]  ןורש לאכימ  \  תואיצמה ינותנל תויטמרה תויטמכס תוכרעמ תודוא - דוד
   [05/09/2003 04:54:42]  דלפ דוד  \  יתנבה אל בוש :ירואלו לאכימל
   [06/09/2003 12:15:11]  הקינא  \  :)
   [07/09/2003 16:19:44]  ןורש לאכימ  \  ;]
   [07/09/2003 22:10:40]  הקינא  \  לאכימ יל ץרוק התאש דמחנ
   [07/09/2003 22:16:45]  ןורש לאכימ  \  ?הייטר ומכ הארנ אל הז
   [08/09/2003 21:37:27]  הקינא  \  הצירק לש לומיס הז ,אל
   [07/09/2003 10:49:51]  דלפ דוד  \  ?הבושת ךל ןיא ,ןייטשלימ ירוא
   [08/09/2003 13:35:31]  ןייטשלימ ירוא  \  תודחא םימעפ ךל יתבשה אשונ ותוא לע ,דוד
   [09/09/2003 00:24:39]  דלפ דוד  \  רתוי ךתוא דירטא אל .ןורכיז תייעב ,ירואל
   [07/09/2003 16:36:55]  ןורש לאכימ  \  ףכוא התאש םידמימ םע ןוידה הדש תא רצמ התא
   [03/09/2003 12:56:37]  יזנכשא יפר  \  םיקלח-םויה םג ,זא ומכ :רמאמה לע חוכ רשי :ןייטשלימל
   [04/09/2003 07:12:46]  ןייטשלימ ירוא  \  םיחושק לש הכלהכ דוקפתו םייכרב קיפ
   [04/09/2003 08:25:34]  ןייטשלימ ירוא  \  'טקואב 9 -ב ןורש קירא לש "ותחדה"ו תונורחא תועידי
   [04/09/2003 21:14:28]  םהרבא רנבא  \  הבוט הרטנוק תבתכ בירעמב בותכתש יאדכ ילוא
   [04/09/2003 22:59:13]  ןייטשלימ ירוא  \  תונורחא תועידיב רשאמ תוחפ אל בירעמב םרחומ ינא
   [08/09/2003 02:26:07]  ןייטשלימ ירוא  \  םויה םיניטסלפה תוגיהנמ תויעב לע דומלל ןתינ
   [09/09/2003 03:11:26]  וינטג יפר  \  .הלאשו ,רמאמה לע הדות - ירואל
   [09/09/2003 09:30:35]  דלפ דוד  \  ךתלאש לע בישה רבכ ןייטשלימ ירוא :יפרל
   [09/09/2003 12:54:33]  ןייטשלימ ירוא  \  ףוצרפב תוקירי :יפרו דודל
   [09/09/2003 23:51:16]  דלפ דוד  \  תוחלתשה לעו הנעמ לע :ירואל
   [10/09/2003 00:18:29]  ןייטשלימ ירוא  \  ?תואמצעה תמחלמל בושייה תא ןיכה ןוירוג ןב םאה
   [10/09/2003 00:56:35]  דלפ דוד  \  ?יל תבשה אלש רובס ינא המל ,ירואל
   [10/09/2003 03:22:26]  ןייטשלימ ירוא  \  !ךל יתבשה
   [10/09/2003 04:43:54]  דלפ דוד  \  םולשל עס .תועמשמ ןיאה תועמשמ תא יתנבה - ירואל
   [10/09/2003 05:33:42]  דלפ דוד  \  ןיבמ וניאש ימל אתבס תוישוק רבסה :ירואל
   [11/09/2003 07:19:08]  ןורש לאכימ  \  .רוזעי ןכ המ עדוי יניא ,רוזעי אל הז םא - דלפ דודל
   [12/09/2003 05:30:15]  ןייטשלימ ירוא  \  ןוויסו דלפ לש תרוקיבה תוקיר לע :לאכימ
   [12/09/2003 07:21:31]  ןויס דוד  \  ןייטשלימ לש ויתונעטב תועטה לע
   [12/09/2003 09:33:54]  ןייטשלימ ירוא  \  תומוקמ הברהב רמא ןוירוג ןב המ קר אל בושח ,ןוויס
   [12/09/2003 10:14:38]  ןויס דוד  \  תבכרה תא תרחיא ,ןייטשלימ
   [10/09/2003 04:57:21]  ןויס דוד  \  ןייטשלימ ירוא רמ תובושתה לע
   [12/09/2003 16:44:00]  ןורש לאכימ  \  שדחמ היינב תכרעהב ןמז תואצקה לש סיסבה םוידמ
   [11/09/2003 20:13:49]  ןייטשלימ ירוא  \  !םכתושרל תודמוע תובושתה לכ:ןויסל ,דלפל
   [12/09/2003 02:04:02]  דלפ דוד  \  בוט דלי ומכ גהנתא אבהל ,החילס ירואל
   [12/09/2003 04:09:05]  ןייטשלימ ירוא  \  !ןכות לע תולאש לאושו הקיגול לע ריהצמ התא ,דלפל
   [12/09/2003 02:38:03]  ןויס דוד  \  תובושת ךל ןיא ,ןייטשלימ ,ןמזה לע לבח
   [12/09/2003 04:04:06]  ןייטשלימ ירוא  \  היבטלמ ךלש רוטקודהש הארנכ ,דוד
   [12/09/2003 05:09:15]  ןויס דוד  \  ןייטשלימ ירוא דאמ בוט התא תוצמשהב יתקדצ , ןכא
   [12/09/2003 06:32:28]  ןייטשלימ ירוא  \  ,יתינע ןתיב הרומז ןיינעב ךתלאש לע אקווד
   [12/09/2003 08:02:54]  ןויס דוד  \  הלאשבש בושח תוחפה קלחה לע תינע
   [12/09/2003 09:22:36]  ןייטשלימ ירוא  \  !ללכב יתינע אלש תנעט התא לבא
   [12/09/2003 10:49:45]  ןויס דוד  \  !!! םולכ תכרפה אל ןכלו יתנעט התיה תאז אל
   [12/09/2003 07:16:14]  ןורש לאכימ  \  כרפה וניא ןגרינ ןוטב תוינחווצ תורטנמ םולקד - ןוויס
   [12/09/2003 07:57:12]  ןויס דוד  \  לסופ ומומב לסופה לאכימ
   [12/09/2003 09:26:28]  ןייטשלימ ירוא  \  תמרת המ הניה לאכימ לש הנווכה ,ןוויס ןודא
   [12/09/2003 11:06:28]  ןויס דוד  \  לאכימ לש הנווכה התיה המ ער אל עדוי ינא , ירוא
   [12/09/2003 11:53:04]  ןייטשלימ ירוא  \  םניה םהילע ךמוס התאש םיחמומהש דוחייב
   [12/09/2003 13:01:42]  ןויס דוד  \  אמ יקלח עדימ לע ,אירממ התא ,סוראקיא ומכ ,בוש ,ירוא
   [12/09/2003 08:05:29]  ןורש לאכימ  \  תיעדמ תופקתו תודבוכמ לש םימודמ םינונק תודוא
   [12/09/2003 09:49:49]  ןייטשלימ ירוא  \  !לכה תא רקבל ליבשב םולכ תעדל ךירצ אל
   [12/09/2003 05:35:24]  ךרוע  \  ומצע ןוידל רוזחל
   [12/09/2003 05:49:18]  ןייטשלימ ירוא  \  :ןיינע לש ופוגל אוה ןוידה :יפר
   [12/09/2003 06:17:48]  ןייטשלימ ירוא  \  !?יניבל דלפ דוד ןיב המ
   [13/09/2003 00:17:16]  דלפ דוד  \  יתונווכב ירוא תיעט
   [13/09/2003 04:48:55]  ןייטשלימ ירוא  \  תויטנרהוק רסוח :דלפ דודל
  [11] [01/09/2003 14:49:23]  השוטשט  \  ריחמה תא םיעבוק תובא