רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

25/08/2003 09:52:58 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
יפוסניאה דאהי´גה םלוע - תילוח :אשונה


:ץעה תפמ 
  [7] [26/08/2003 02:11:53]  ןשושב ץוקה  \  לרוגה קוחצ / ףחי ךלוה רלדנסה
 ןאכ התא -»   [15] [25/08/2003 09:52:58]  דשא ילא  \  יפוסניאה דאהי´גה םלוע - תילוח
   [25/08/2003 10:08:27]  דשא ילא  \  ךשמהה תרדס ינימ
   [25/08/2003 10:34:48]  אירוס  \  ,ךשמה השדח הקפה האצי יצחו שדוח ךרעכ ינפל
   [25/08/2003 11:37:08]  טיפרג ןבואר  \  !דוע אורקל הרגמ !קתרמ !הדות ,דשא
   [25/08/2003 12:12:32]  תובש טרבלא  \  ..תולותבה ןיינעב ריעהל יל רתוי םא
   [25/08/2003 12:27:07]  טיפרג ןבואר  \  שארה תא ןיבהל הצור ינאש יתשגדה לבא ןח ןח ,טרבלא
   [25/08/2003 12:37:57]  דשא ילא  \  הז אשונב לודג החמומ תויהל רמייתמ ינניא תמאב
   [25/08/2003 13:43:08]  תובש טרבלא  \  ;ךתבוגת לע פמרט סופתל הצור ינא ,ןבואר
   [25/08/2003 19:17:33]  יחרזמה םרוי  \  !םימלסומה לצא קר אל .דה'גל הקיזב תולותב לע
   [25/08/2003 21:28:46]  םהרבא רנבא  \  הלותבה רואית ןיב רורב לדבה שי
   [25/08/2003 19:11:47]  יחרזמה םרוי  \  ומשרתהש םידידיל יתרבעה !יחל הכ,דימת ומכ :ילא
   [26/08/2003 00:40:04]  ןויס דוד  \  תילוח תרדסו טרברה קנרפ
   [26/08/2003 09:05:32]  יזנכשא יפר  \  ןיינעמה רמאמה לע הדות :דשאל
   [26/08/2003 13:42:49]  הקינא  \  ינאירלטאבה דאהי'גה
   [27/08/2003 05:58:10]  דשא ילא  \  ינאירלטאבה דאהי'גה תא יתארק אל ןיידע : תודוהל שי
   [28/08/2003 08:34:34]  דשא ילא  \  ומצע טרברה קנרפ תאמ ןיינעמ רמאמ
   [05/09/2003 08:39:10]  דשא ילא  \  תילגנאב רואל אצי "ינאירלטאבה דאהי'ג"ל ךשמהה רפס
  [6] [25/08/2003 01:04:44]  יחרזמה םרוי  \  ןמדזמ רוט - לוגע רודכ