רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

26/07/2003 01:09:33 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ןזרט רופיס רבחמ הדש סחנפ :אשונה:ץעה תפמ 
  [5] [26/07/2003 20:06:44]  יחרזמה םרוי  \  ןמדזמ רוט - לוגע רודכ
 ןאכ התא -»   [1] [26/07/2003 01:09:33]  דשא ילא  \  ןזרט רופיס רבחמ הדש סחנפ
   [26/07/2003 02:42:59]  ןאמ רדנסכלא  \  םירצוי תויוכז
   [26/07/2003 03:59:22]  דשא ילא  \  הבוט הלאש
   [26/07/2003 05:23:55]  ןאמ רדנסכלא  \  ךשמה - םירצוי תויוכז
   [26/07/2003 07:32:18]  דשא ילא  \  רעשמ ינא הזה הרקמב
   [26/07/2003 08:12:08]  םהרבא רנבא  \  תומד וא םש לע םירצויה תויוכז םאה
   [26/07/2003 09:08:20]  דשא ילא  \  ןפוא לכב ןזרט לש הרקמב
   [26/07/2003 13:24:21]  וינטג יפר  \  םירצוי תויוכז קוח
   [26/07/2003 21:46:19]  םהרבא רנבא  \  הדות
   [27/07/2003 08:27:40]  יזנכשא יפר  \  -לע אל-{טייר-יפוק}- הקתעה לע רבדמ התא :וינטגל
   [27/07/2003 09:36:12]  וינטג יפר  \  ...טושפ ךכ לכ אל הז ,יזנכשא
  [28] [25/07/2003 17:15:28]  שימע  \  ?;quot&לובגה רמשמ;quot& יחצרמ םע דדומתנ ךיא