רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

11/07/2003 16:30:10 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ימלועה עונלוקב ך;quot&נתה ימיל הרזחב :אשונה:ץעה תפמ 
  [6] [12/07/2003 23:41:01]  סדנמ ןועמש  \  ןא;acute&גניפב תארוקה
 ןאכ התא -»   [1] [11/07/2003 16:30:10]  דשא ילא  \  ימלועה עונלוקב ך;quot&נתה ימיל הרזחב
   [12/07/2003 14:25:24]  יונ ימר  \  תמלעתמ תצק... לבא ... תקתרמו תפלאמ הריקס ליגרכ
   [12/07/2003 20:16:52]  דשא ילא  \  תנווכמ התייה תומלעתהה
   [13/07/2003 14:28:24]  השוטשט  \  דשאכ תחלוק הריקס ןכא
   [13/07/2003 14:56:48]  דשא ילא  \  םיקסוע ך"נתה יטרס בורש הביסהש שחנמ ינא
  [9] [11/07/2003 15:27:10]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ