רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

05/07/2003 14:33:11 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
יארקמה רופיסה רנא;acute&ז : ך;quot&נתה ימי לא הרזחב :אשונה:ץעה תפמ 
  [1] [06/07/2003 14:36:29]  רורחש רינ  \  ?הדובעב דובעל רזוחתיעובש הרוטקירק
 ןאכ התא -»   [17] [05/07/2003 14:33:11]  דשא ילא  \  יארקמה רופיסה רנא;acute&ז : ך;quot&נתה ימי לא הרזחב
   [05/07/2003 22:47:04]  השוטשט  \  .ךל הדות - ם י ה ד מ ךמסמ
   [06/07/2003 01:18:43]  שימע  \  םירצוי בואה ןמ הלעמה קתרמו םישרמ רמאמ
   [06/07/2003 02:46:25]  דשא ילא  \  הרדסב ןושארה קלחה קר והזש ןוויכימ
   [06/07/2003 05:40:54]  שולא ינש  \  ?יל המדנ וא "תוברוחה ןיבמ" תא בתכש ימ הז הנבל יבצ
   [06/07/2003 12:17:40]  רזעוי  \  .ןכא
   [06/07/2003 14:16:18]  דשא ילא  \  טרסה " תוברוחה לעמ"
   [06/07/2003 12:19:14]  רזעוי  \  ללכה ןמ אצוי
   [06/07/2003 13:31:02]  סדנמ ןועמש  \  ....ש לבח קר ,המיכחמו תפלאמ הריקס
   [06/07/2003 14:10:09]  דשא ילא  \  םולכ יתחכש אל
   [07/07/2003 00:04:57]  טיפרג ןבואר  \  הלאש !וז הבתכב ונמיע תישע דסח !דובכה לכ ,דשא
   [07/07/2003 07:24:58]  יחרזמה םרוי  \  "הסאר אלובט" אוה יכ םירפוס עיתרמ דוד
   [07/07/2003 09:19:27]  דשא ילא  \  רפוסה ארזע
   [07/07/2003 11:56:46]  ילאיבצ הקטומ  \  ..יאדו זא, ריכמ אלש ימל ?תממעשמו השבי תומד ארזע
   [08/07/2003 06:43:13]  דשא ילא  \  הדבוע יתנייצ קר ינא
   [08/07/2003 08:06:06]  תובש טרבלא  \  !טלחהב עונצ התא ..יממע ארוק הזה "והשמל" םא ,הקטומ
   [08/07/2003 23:00:07]  ילאיבצ הקטומ  \  תונוברדכ ךירבד ןכ םג..ןכא..הדות, הדות :טרבלא
   [10/07/2003 14:29:59]  יזנכשא יפר  \  ...דומלל המ שי ,ךשמה ,בושח רמאמ :דשאל
  [12] [05/07/2003 12:23:11]  לגס רוצילא  \  תופוע תלבוה