רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

29/06/2003 02:18:09 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
והיזועו שאוהי ימיב :אשונה:ץעה תפמ 
  [24] [29/06/2003 22:38:57]  לגס ףסאיבא  \  הנושאר הגופה
 ןאכ התא -»   [4] [29/06/2003 02:18:09]  דשא ילא  \  והיזועו שאוהי ימיב
   [29/06/2003 08:05:06]  שולא ינש  \  םילשוריב םילדגמ והיזוע ןבייו" םיאדודה לש ריש םג שי
   [29/06/2003 08:39:48]  ילאיבצ הקטומ  \  ןיע םילעמ לשממהש אוה לבחש המ ,ןח ןח :דשא ילא
   [29/06/2003 10:44:29]  דשא ילא  \  ךלש ומכ הניא תיבה רה יבגל יתעד
   [29/06/2003 11:22:01]  ילאיבצ הקטומ  \  ?תישעמ לבא קדוצ התא הירואיתב :ילא
   [29/06/2003 13:00:40]  דשא ילא  \  בטיה רמאמה תא תארק םא
   [29/06/2003 19:00:51]  ילאיבצ הקטומ  \  ךכ הניא הרות תעדו השענ המ לבא יתארק םג יתארק :ילא
   [29/06/2003 19:38:36]  דשא ילא  \  ןוכנ רמוא התאש המ ןורקיעב
   [29/06/2003 20:44:11]  ילאיבצ הקטומ  \  ?םירפוכ וא םינוירב ?ויה המ םיאנומשחהו :ידידי ילא
   [29/06/2003 11:08:44]  יזנכשא יפר  \  .תבתכש הממ יתינהנ ,'ץירק' לע לדגש דחאכ :דשאל
   [29/06/2003 21:14:18]  דשא ילא  \  ץירק לש ףסונ רפס ןאכ ריכזהל יאדכ
  [1] [28/06/2003 04:47:54]  שולא ינש  \  סואכה תיירואית