רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

26/06/2003 01:08:10 :ךיראת
 והיעשי םיסנ 
:תאמ
ץראה תשודקו םייחה תשודק :אשונה:ץעה תפמ 
  [3] [27/06/2003 13:38:33]  תובש טרבלא  \  היטסו היטנ
 ןאכ התא -»   [22] [26/06/2003 01:08:10]  והיעשי םיסנ  \  ץראה תשודקו םייחה תשודק
   [26/06/2003 01:43:26]  שימע  \  יניתשלפה קבאמה יכ ןיבהל ןתינ םיסינ ךירבדמ
   [26/06/2003 04:59:29]  אזיזפ לארשי  \  (תיצר אלש ןכתי) וירבד תא ןוכנ תנבה אל התא
   [26/06/2003 05:02:18]  שימע  \  םיסינ יכ ןימאמ ינא ,ךתבוגת לע הדות
   [26/06/2003 05:09:18]  אזיזפ לארשי  \  חמש ינא
   [26/06/2003 11:10:48]  והיעשי םיסנ  \   ךכ ןיבהל ןתינ ,ןכא
   [26/06/2003 06:25:49]  םהרבא רנבא  \  תיגולו תרדוסמ ןוחטב תרות שממ
   [26/06/2003 11:54:40]  תובש טרבלא  \  !רבעש עובשב ךלש רמאמה היה הפיאו ,םיסנ תייה הפיא
   [26/06/2003 12:47:28]  והיעשי םיסנ  \  .טרבלא םולש
   [26/06/2003 13:43:58]  הקינא  \  ךכ יתבשח אל ינא ,הפקשה יולת אוה "תואיצמהמ שולת"
   [26/06/2003 14:25:07]  והיעשי םיסנ  \  .הקינא םולש
   [26/06/2003 15:34:52]  הקינא  \  תיטנוולר "המדאה תשודק לומ םדא ייח תשודק" תלאש
   [26/06/2003 20:08:04]  ילאיבצ הקטומ  \  ?םיחטש החוד שפנ חוקיפ:תולאשה תלאש
   [27/06/2003 00:06:36]  הקינא  \  .םיחטש החוד שפנ חוקיפ ,ןכ
   [27/06/2003 03:41:52]  והיעשי םיסנ  \  .םיחטש החוד ןכא ,שפנ חוקיפ
   [27/06/2003 11:29:31]  ןויס דוד  \  העוט התאש יל המדנ םיסינ
   [27/06/2003 15:33:15]  ילאיבצ הקטומ  \  רורב אל ךלש ןוויכה לבא..םעפ ונרבד רבכ :ןויס דוד
   [29/06/2003 12:45:15]  םהרבא רנבא  \  םיחטש תרזחה החוד שפנ חוקיפ ,םייתניב
   [28/06/2003 13:09:25]  והיעשי םיסנ  \   תאבהש 'ג-ו 'ב םיפיעסב העוט ינא ילוא ,דוד
   [28/06/2003 10:51:58]  הקינא  \  דקומה תטסה וז תרחא רמול ,ןוילע ךרע אוה םייחה תשודק
   [29/06/2003 00:39:29]  והיעשי םיסנ  \  ןוילע ךרע איה םייחה תשודק ,הקינא ןוכנ
   [29/06/2003 01:12:36]  הקינא  \  ?
   [29/06/2003 13:36:47]  והיעשי םיסנ  \  ?רורב אל המ
   [29/06/2003 14:31:08]  הקינא  \  ירבד לע רוזחלמ יתפייעתה ,ותעדב א"כ ונראשנש רבתסמ
   [28/06/2003 11:03:34]  וינטג יפר  \  תנמ לע דדחל הסנאו ,תניינעמ הפקשה גיצמ התא םיסנ
   [28/06/2003 14:05:10]  והיעשי םיסנ  \   ןיינעה דוקימ ןכא ,יפר
   [29/06/2003 09:27:03]  וינטג יפר  \  ףידע יאבצ חוכ לומ הגיסנ - םיסנל
   [29/06/2003 13:22:43]  והיעשי םיסנ  \  ;הנומאה םוחתל ונסנכנ הפ ,יפר
   [28/06/2003 23:27:39]  ילאיבצ הקטומ  \  ?שפנ חוקיפ המל ,יפר,יפר,יפר
   [29/06/2003 09:33:36]  וינטג יפר  \  :ףסונבו םיסינל יתבושת האר -הקטומל
   [27/06/2003 06:51:23]  ילאיבצ הקטומ  \  עדל אל ףידע וא?הקינא הרק המ,הרות םידמול םינוליח םג
   [27/06/2003 07:54:05]  הקינא  \  ,םהמ תחא ינא ,םתוא תניינעמ הניא הרותהש םיינוליח שי
   [27/06/2003 07:22:42]  לגס רוצילא  \  םעפה יטנולר אל
   [29/06/2003 09:48:25]  וינטג יפר  \  ךלש הקולחה תא לבקמ אל ינא ,רוצילא
   [29/06/2003 12:12:03]  לגס רוצילא  \  .םיטרפ ףיסוא חוכ יל היהיש עגרב
   [27/06/2003 03:37:49]  והיעשי םיסנ  \  .תרזחש חמש ,הקטומ םולש
   [27/06/2003 09:11:25]  ילאיבצ הקטומ  \  עמתשהל.םיסנ ךל םג םולש
   [27/06/2003 21:35:52]  לגס ףסאיבא  \  תוירוטירט דוביאב הכורכ דימת תינידמ\תיאבצ הסובת
   [28/06/2003 14:42:59]  והיעשי םיסנ  \  ער יל השוע הזה ןוידה
   [28/06/2003 21:27:59]  ילאיבצ הקטומ  \  הירורעש דימת התיה- "ץירפ"ה ינפב תוספרתהה :םיסנ
   [29/06/2003 09:10:06]  והיעשי םיסנ  \  ןיבהל ונחלצה אלש המ ,הקטומ
   [29/06/2003 09:41:03]  וינטג יפר  \  ןטק ןוקית - םיסינ
   [29/06/2003 10:54:55]  ילאיבצ הקטומ  \  היה המ..."יזוע"?םינודיכ ?יח התא הפיא..תמזגה,יפר
   [29/06/2003 11:07:42]  וינטג יפר  \  ופוסב עצובמה רורטל העינכ לע רבודמ אל - הקטומ
   [30/06/2003 22:18:14]  ילאיבצ הקטומ  \  רורטל יוביג תנתונש המלש היסולכוא םע המ ,יפר
   [01/07/2003 04:19:57]  וינטג יפר  \  היסולכוא לש הכימת לכו ,גרה תוליעפ לכ קידצמ יניא
   [01/07/2003 04:36:29]  שימע  \  קידצמ ךניא יכ ןייצל חרוט התא עודמ ,יפר
   [01/07/2003 04:42:17]  וינטג יפר  \  .קדוצ התא ,הינש הבשחמב
   [02/07/2003 08:12:54]  ילאיבצ הקטומ  \  ?יל ריבסהל הסנמ וא יתוא בילעמ התא :וגימא יפר
   [02/07/2003 12:39:24]  וינטג יפר  \  ךתוא בילעהלמ יל הלילח - הקטומ
   [02/07/2003 20:01:51]  ילאיבצ הקטומ  \  רשי םדאה תא השע 'לאה ?ךלמה המלש רמא ךיא :יפר
  [7] [25/06/2003 23:58:40]  םהרבא רנבא  \  ?לארשיל יניערג קשנ שי םאה