רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

20/06/2003 03:53:03 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
םירזייחה יבא לש וייח :ןפג סומע :אשונה:ץעה תפמ 
  [3] [20/06/2003 11:52:02]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ
 ןאכ התא -»   [17] [20/06/2003 03:53:03]  דשא ילא  \  םירזייחה יבא לש וייח :ןפג סומע
   [20/06/2003 09:40:19]  רינ-רב לארשי  \  הארמ ירנבא ירוא לע עטקה
   [20/06/2003 10:50:58]  דשא ילא  \  ? ידמ הלקה הנקסמה תא תקסיהש בשוח אל התא
   [20/06/2003 11:06:53]  דשא ילא  \  הזמ ץוחו
   [20/06/2003 17:09:23]  רינ-רב לארשי  \  קיחצמ אל וליפא הז ,ילא
   [20/06/2003 19:29:28]  דשא ילא  \  ידכ ירשפא רבד לכ חקול התאש התייה יתנעט
   [20/06/2003 23:22:21]  שימע  \  אל םלועמ יאנותעכ ירנבא לש ותדובע
   [21/06/2003 00:18:44]  יזנכשא יפר  \  --לש הנבה יאב הקול, ירנבא לע עטקה :רינ רבלו דשאל
   [20/06/2003 15:27:20]  הקינא  \  רמאמה תובקעב םירבד השולש
   [20/06/2003 15:42:16]  יחרזמה םרוי  \  (אשונ אלל)
   [20/06/2003 15:54:41]  יחרזמה םרוי  \  "!תבש'ת יל התישע" םעה ןושלב !רקיה ילא
   [20/06/2003 19:40:51]  דשא ילא  \  תעה יבתכו כ"בשה
   [21/06/2003 00:24:08]  יזנכשא יפר  \  -תכרעמ לש רצות היה ןומיר קר ,יתעידי בטימל :דשאל
   [20/06/2003 23:19:51]  שימע  \  החצנהו רוכזאל יואר ןכא שיאה , הפי רמאמ
   [21/06/2003 01:27:26]  דשא ילא  \  קלחו דח "הזה םלועה"ב תורחתהל ידכ רצונ " לוב"
   [21/06/2003 02:24:08]  שימע  \  דיגהל רשפא רתויה לכל ,תורחתהל ידכ רצונ אל לוב ,אל
   [22/06/2003 20:36:37]  ןויס דוד  \  ךירבדב הריתס שי ,שימע
   [22/06/2003 22:33:12]  שימע  \  הסנרפ ךרוצל םקש קסע ןיב לדבה שי
   [21/06/2003 16:09:38]  וינטג יפר  \  םימגרתמה
   [22/06/2003 02:45:59]  דשא ילא  \  ןמאנ םוגרת
   [22/06/2003 09:22:52]  שימע  \  ורקיק לש שדח םוגרת - ל"ז ריצק הביבא לש הרכזל
   [21/06/2003 16:25:45]  וריפס ןועדג  \  ןפג סומע לע המישרה תובקעב
   [22/06/2003 02:35:26]  דשא ילא  \  םויה םג ליעפו םייקו יח ןליג םיסקמ
   [23/06/2003 08:15:43]  הילד  \  ....םיבע םיבע םיבע םייפקשמ ול שיו
  [12] [19/06/2003 16:32:45]  יחרזמה םרוי  \  םיכסהל ןיא - היגלבב תרעוכמ תילארשי-יטנא הלומעת