רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

10/06/2003 17:06:22 :ךיראת
 הנא 
:תאמ
דואמ ןיינעמ רמאמ :אשונה

.תולאש םצעב ןהש תורעה המכ יל שי .תולאשה לע בישי רוצילא םולשבא םאה

ול שפחמו עורה דגנכ אצויש ,רמאמה לש רהצומה רסמה םע ההדזמ ינא דחא דצמ
הרז אל ןיטולחל הזילנאוכיספה .התוא אפרלו הילע עיבצהל ןתינש תקהבומ הביס
לבא .קדוצ רוצילא םולשבא ,ןכ ןכ :דיגהל הצור יתייה דואמש השיגרמ ינאו יל
.רזוח ןויע ללוכ ,רמאמה תאירק תעב הלאש ינמיס המכ יניע לומל ופצ ,ינש דצמ


אלל הכלההו ארקמה ןיב ,רמאמה בתוכ ,רבחמ דציכ יל רורב אל .תחא הלאש הרעה
ינש ןיב םילודג םילדבה שי ,הלודגה יתעד תוינעל .םהיניב הלדבהו הדרפה םוש
,רקיעב לבא .תחא השקמ היושע הניאו ידמל תיטקלקא הכלהה ,יתעד תוינעל ;הלא
לש ויניע ינפל הדמעש וזל ההז הניא הכלהה ירוחאמ תדמועש היגולואידיאה
תנמ לע ,הז רמאמב ,דחא לאכ הלא ינשל סחייתמ רוצילא וליאו .יארקמה רפסמה
.ותנעט תא חיכוהל

חותינה ןיב רוצילא השועש רוביחה תא תוארל יתחלצה אל .הינש הלאש הרעה
הלבקהל רבעמ ,םידוהיה תא רלטיה תאנש ןיבל ,קלמע תאנשל יטילנאוכיספה
.שארמ תולצנתה ךכ םאו והשמ ןאכ הניבמ אל ינאש רשפאו ,הטושפ

- הינש תיזיפאטמ האנש לומל תחא תיזיפאטמ האנש :הטושפ הלבקהב רבודמ םא
תירוטסיה תואיצמ ןיב ליבקמ רוצילא הנהו .רבד לכל ,רפס אוה ך"נתה ירה
אלו הילע ןיררוע הברה שיש ,תיתורפס תואיצמ ןיבל ןיררוע הילע ןיאש תטלחומ
.יארקמה רפסמה לש טבמה תדקונמ ,רופיסה תילכתמ םלעתמ אוהש אלא ,תאז קר

אל רוצילאש יתנבה ?רושיקה והמ :איה יניעב תאז הדוקנב תירקיעהה הלאשה לבא
יטילנאוכיספה חותינה קר יכו ארקמה ירופיס לש יטוימס חותינב ןיינעתמ
םתסה ןמ רקוחכ :תאז לכבו ,םיינשה ןיב תישממ הריתס ןיא יכ םא ,ותוא ןיינעמ
,תיתורפס תפומ תריצי םגו ,יגלואידיא ,יתילכת רפס אוה ך"נתה רפסש עדוי אוה
רמול אב רוצילא םאה - רמולכ .ידוהי ירבעה םעה לש ותדלוה תא ןנוכש רפס
ןומה וב שי ירהו ?תיזיפאטמה האנשה תא ראשה ןיב ןנוכ הזה קיתעה רפסהש
תורפס ןובשחב חקינ םע רקיעב - אתוברה המ ,ךכ םאו םירחא םיננוכמ םיסותימ
ןיאו םייעקרק-תת םימרז המצועב תאטבמ תורפסה ,רמולכ .קיתעה ןמזה ןמ תרחא
.שודיח םוש הזב

ןיבש רשקה המ ,ךכ םא .תוביסנו תוביס לש רצות אוה עורהש ךכ לע רבדמ רוצילא
ידוהיה םעה לע זמרמ רוצילא םאה ?םידוהיל רטליה תאנש ןיבו קלמע םואתה
ןיבל וניניבש םיסחיה תכרעמלו רשקל זמרה .םירצונה םינמרגה לש אונש םואתכ
שיגדהל ידכ קר האב - קלמע רלטיה - הלבקהה םאה ,לבא .הפיו רורב םיאניטסלפה
הדבועה תא רקיעבו תיזיפאטמה האנשה תמצוע תא םישיחממ הלא ינשש הדבועה תא
ענכשמו הפי דואמ ןפואב ותוא גיצמ רוצילאש יפכ ,ידיאונראפ ךילהתב רבודמ יכ
?ורמאמב

ירה .ארקמה ירופיס לע לדג דליה רלטיה םג ירצונכ .הז ןיינעב הנטק הרעהו
.ןכ םג הכותב ועמטוה ארקמה לש םיסותימהו ך"נתה לע תינבנ תורצנה

ריהנ אלו דדוחמ אל ולא תויזיפאטמ תואנש ינש ןיב רוביחה רשפ ,רמולכ
.תוחפל ירובע ,קיפסמ

םיצרשה תפוקב יובחה והשמב רבודמה ןאכ םג ,בושו" :יתחלצ אל אבה טפשמה תא
דחוימ רתיהל וקקזנש תינייחאו דוד לש םנב היה רלטיה :ומצע ףדורה לש
,ותינייחא ,לבואר ילג תא שגליפל חקל ומצע אוהו ,םהיאושינל רויפיפאהמ
ןטקה ףלודא חיננ םאו ".ויבא תא ומא התניכש ומכ שממ "דוד" ותוא התניכש
םאה ?הרקמב ורצונ תוביסנהש חינהל היהי ךרפומ םאה .תורחא תוביסנב דלונ היה
תויתביס רמולכ - ענמנ יתלב חרכה ויה ותדלוה תוביסנ יכ החכוה וזיא ןאכ שי
,בושו ?רלטיה לש הלא ןיבל קלמע לש ותדלוה תוביסנ ןיב רשקה המ .קהבומב
.שארמ תולצנתה - ךכ ןכא םאו יתנבה אלש רשפא יכ שיגדהל יל בושח

,הריחבה תרושב תא איבה ארקמה יכ ,דיגהל בושח יתעדל ידוהיה םעהו ארקמה לע
ןיב םיסחיה תכרעמ רופיס .דחא לאב הנומאה תא דבלמ .תושונאל ,הריחבה תלוכי
םירבדמ ונחנא הריחבה תלוכי לע םירבדמ ונחנאשכ .תאז שיחממ ויאורב ןיבל לאה
ןיבל ,ומלצב םדאה תא ארוב ,םיהולא ןיב תרצונ תאז םיסחי תכרעמ .תוירחא לע
אוה הז ןוימדו .ארקמב שגדומו רורב םיינשה ןיב ןוימדה .ומלצב ארבנש ,םדאה
איה םלצה יכ ,ירסומ תויהל וילע ומלצב ארבנש רחאמ ,רמולכ - בייחמ ןוימד
הנקמ איה ,רמולכ ;םיהולאה ןמ תעבונ איהש םושמ ,השודק תאשונו תינחור תוהמ
תא העיבנמ איהו - לאה םלצ תא גורהל ושוריפ גורהל - םייחה תשודק תא םדאל
אלא .הריחבה תלכוי תרשפאמ התוא ,תוירחאל השירדה ןאכמ .ירסומ תויהל הבוחה
.לוכי לכ וניא אוה - ויתוריחבב לבגומ םדאהש

לע רוציקב שממ שממ ןאכ יתגצהש - תאז הדוקנמ םיסחיה תכרעמב םיננובתמ םא
תילכתו ,תרחא תועמשמ ומע ןיבל לאה ןיבש םיסחיה תכרעמ תלבקמ - גלזמה הצק
לכמ םלעתמ רוצילא .שנועו אטח לע יונבה רסומ ,רמולכ .הנוש תיארנ םירופיסה
.".תישפוח הריחב ךותמ םילוונמ םישענ םניא םישנא" :בתוכו הלא

.ונממ תורזגנה תויועמשמה לכ לע ,הזה טפשמה תא לבקל לודג ישוק השיגרמ ינא
תרמוא ינאו ,לבא ,רמאמה לש רהצומה רסמה םע ההדזמ ינא דחא דצמ ,רומאכ
ולש רהצומה רסמה תא ,רתוס םצעבו ,לטבמ ומכ רוצילא לש הז טפשמ ,תוריהזב
.ומצע

ןמ הלועה הנקסמה .עורה השעמב הריחבה תלוכי תא לטבמ רוצילא :הנווכה המל
.טלחומ םזינמרטד .םדאה לש ותריחבלו ותטילשל ןותנ אל עורה יכ איה טשפומה
אלו ףקה תובחר תובחר תועפותו תועונתל ןווכתה רוצילאש ןימאהל הצור ינא)
השק טפשמ והז תאז לכב ןיידעו טרפה לצא עורל אל רמולכ ירלוקיטרפ ןפואב
עשרה ןמ תוירחא רוצילא ריסמ הריחבה לוטיב םצעב לבא (.יתעדל לוכיעל דואמ
- דכלל הסנמ אל הביסה תופיחדב ול השורדש רוצילא ,רמולכ .יזיפאטמה אונשהו
רתוס רבד לש ופוסב ךכו םזינימרטדה רבעל טהלב סטו - הריחבה שפוחו תויתיבסה
.ומצע תא

רוצילא ןוכנל אצומ אוה ,בוטה רחא וףדור אוהש ךותמ הביס רחא ושפחב עודמ
.וילע בשוי אוהש ףנעה תא ךתוח שממ אוה הזב ירה ?תישפוחה הריחבה תא לטבל
.תירסומ הז טפשממ רזגנו עמתשמה לכ לע רבדל אלש

ינייפואה טהל ותואב בתוכו הרודמל ןמש שממ תואגמוד רוצילא ףיסומ דועו
בהואו םח תיבל םידלונ אל ,תודמחנ תורצ דועו םימס ירחוס םיסנא יכ הז רמאמל
.עורו םיעשר רתוי ןיאו םלועה ןמ םיאטח ורמגי זא יכ ......יאוולה 'דכו
הנוב רמאמהש הקיגולה לכל דימעמ אוהש הריתסה אוה הז טפשמב תירקיעה היעבה
הלאשה ןיינעב ןגאהדלוג ךותמ טטיצ םגו אובמב רוצילא בתכש םירבדל רקיעבו
הינמרג רמולכ .םזיצאנהו רלטיה רחא םינמרגה ינומה לכ והנ דציכ - הלודגה
תוברתו אל המו באו םא תבהא םע םח םתיבב ולדגש םיבר םיבר םכותבו :הלוכ
האנשל וספתנ םהש ךכ םא הרק המ .רבד םהל רסח אלו 'וכו תראופמה הינמרג
?תישפוח הריחב ךותמ אל םאה ?עודמ ;תאזה הארונה

םאה .תישפוחה הריחבה תא תלטבמ הזינלאוכיספה םאה ?תישפוח הריחב יהמו
- היגולויצוסל ידמ רתוי סנכהל ילבו ?ןיטולחל תיטיסנימרטד הזינלאוכסיפה
םע .ותדוד תב תא סנאו םוחו הבהא לביקש בוט דלי לע עמש אל םכמ דחא ףא םאה
אל ןפוא םושבש םירבד המכ םיעדוי םויה ירה - יטנגה רקחמב תויתייעבה לכ
היטנ ומכ ,םהב םיקול םיסנאש תוינגרוא תויעב לשמל ומכ םהל שחכתהל ןתינ
.דועו ןואכדל ,תורכמתהל תיטנג

.דואמ דואמ יל יתייעב ,ידצצ דחה יטלנאוכיספה טבמהש השיגרמ ינא


:ץעה תפמ 
  [2] [11/06/2003 02:46:47]  ןמרטיפ היבליס  \  ןוסאל ןוכתמ : םילשוריב םיניטסלפה יוכיד תואצות
  [18] [09/06/2003 17:39:35]  רוצילא םולשבא  \  תיזיפאטמה האנשה לש הימוטנאה :ריזחהו קלמע
   [09/06/2003 21:45:39]  יחרזמה םרוי  \  יעדמ רקחמ הווסמב םילילא תדובעל המוד
   [10/06/2003 03:21:18]  וינטג יפר  \  .הלאשו קתרמ רמאמ
   [10/06/2003 03:55:37]  שימע  \  ןורינ רסיקה יכ הרימאב םעטה המ
   [10/06/2003 16:58:15]  רינ-רב לארשי  \  ?רסיק ןורינמ םיצור םתא המ
   [10/06/2003 11:33:09]  הקינא  \  ,םייטרקנוק םיעינממ האנשמ עבונ המקנכ חצר
   [10/06/2003 10:50:13]  טיפרג ןבואר  \  .תורעה 2 ריעהל יל אנ השרה ,רוצילא
   [10/06/2003 11:08:49]  יזנכשא יפר  \  םעפ .רמאמהמ יתינהנ:{ירוא לש ויחא}ריעצה רוצילאל
   [14/06/2003 11:18:34]  לגס רוצילא  \  בורק וניא
   [10/06/2003 14:25:28]  הקינא  \  דואמ יתמשרתה ,קתרמו ףיקמ ,םכח
 ןאכ התא -»    [10/06/2003 17:06:22]  הנא  \  דואמ ןיינעמ רמאמ
   [10/06/2003 22:43:39]  שימע  \  םילוקש הכ םירבד אורקל ןמדזמ דימת אל ,הנא
   [11/06/2003 13:28:07]  הנא  \  הדות שימע
   [12/06/2003 06:26:27]  הילד  \  ןגרפל בושח דאמ...הנאל ךתבוגת לע הדות שימעל
   [12/06/2003 02:28:19]  דלפ דוד  \  הנטק תפסות
   [12/06/2003 05:30:07]  הנא  \  ..תבשוח ינא םיהולא ןיינעב ,דוד
   [12/06/2003 06:52:10]  דלפ דוד  \  רמאמה תובישח לע
   [10/06/2003 21:01:10]  יונ ימר  \  תויפיטוארטס תובוגתו ןייוצמ רמאמ
   [11/06/2003 19:14:30]  יחרזמה םרוי  \  ז"כבו קתרמ שיא.העירי יתבחרה.אורקל יתרזח
   [12/06/2003 16:12:16]  שולא ינש  \  ,םולש םולשבאל
  [14] [09/06/2003 10:03:25]  וינטג יפר  \  ןורש לש ןחבמה