רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

23/05/2003 13:44:03 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
םלועה תא הזהש שיאה :אשונה

>DIV>
תא הזהש שיאה>DIV align=center>
>FONT>
םלועה
href="http://kulmosnet.co.il/writers/eshed.htm" target=_blank>
ילא>DIV align=center>
>A>
דשא
>DIV align=center> 
>DIV align=center>
>HR style="WIDTH: 230px; HEIGHT: 2px" SIZE=2>
>DIV/>
>DIV align=justify>
>DIV align=justify> 
>DIV/>.רבחמה תשקבל רסוה>DIV align=justify>
>DIV align=justify> 
>DIV/>: ורתאב אורקל ןתינ הבתכה תא>DIV align=justify>
>DIV align=justify> 
target=_blank>
align=center>>FONT>
םלועה תא םלחש שיאה : תימס רניוודרוק>DIV
>DIV align=justify> 
>P align=center>
>HR style="WIDTH: 230px; HEIGHT: 2px" SIZE=2>

>P>


>DIV align=justify> 

:ץעה תפמ 
  [6] [23/05/2003 14:27:54]  שולא ינש  \  המיס
 ןאכ התא -»   [6] [23/05/2003 13:44:03]  דשא ילא  \  םלועה תא הזהש שיאה
   [23/05/2003 17:45:29]  ענרב דורמנ  \  !ילא ךל הדות
   [23/05/2003 22:08:34]  יזנכשא יפר  \  - התא יתמ.רנא'זה דיסחמ הנהמו קזח רמאמ :דשאל
   [24/05/2003 01:18:41]  רזעוי  \  ילאל
   [24/05/2003 01:55:16]  דשא ילא  \  גשומ יל ןיא הזה ןיינעב
   [24/05/2003 02:38:54]  שימע  \  המיהדמה הריקסה לע ילא הדות
  [5] [23/05/2003 04:56:28]  יחרזמה םרוי  \  יעובש רוט - הדש תפקשמ