רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

18/05/2003 09:10:51 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
ךליבשב סקימוקה ןיזגמ ;quot&יקוב;quot& :אשונה:ץעה תפמ 
  [5] [18/05/2003 13:02:15]  שימע  \  םיירבעה םיפוצה תקוח
 ןאכ התא -»   [1] [18/05/2003 09:10:51]  דשא ילא  \  ךליבשב סקימוקה ןיזגמ ;quot&יקוב;quot&
   [18/05/2003 13:22:37]  שימע  \  תינכט הטילש םע תונורשכ ךורב ןמא היה ןייטשקיד
   [18/05/2003 20:30:31]  דשא ילא  \  ןיטשקיד רשא
   [18/05/2003 22:52:02]  שימע  \  תונומת לש אקוד ולש תודובע המכ יתרכה
  [6] [17/05/2003 11:16:44]  קיש  \  ןאכמ םיאורש םירבד