רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

14/05/2003 07:49:08 :ךיראת
 והיעשי םיסנ 
:תאמ
םישקומ תמרעכ םיקוחה רפס :אשונה



:ץעה תפמ 
  [1] [14/05/2003 08:38:29]  ןייש םהרבא  \  תוומל ןודינ ומכ
 ןאכ התא -»   [19] [14/05/2003 07:49:08]  והיעשי םיסנ  \  םישקומ תמרעכ םיקוחה רפס
   [14/05/2003 08:39:31]  הקינא  \  תויוגייתסה יתש
   [14/05/2003 10:43:03]  והיעשי םיסנ  \  תורהבה יתש
   [14/05/2003 11:35:53]  הקינא  \  ,תורהבהל רשאב
   [14/05/2003 13:10:03]  והיעשי םיסנ  \  תורהבהל רשאב
   [15/05/2003 14:36:26]  הנא  \  יביטקובורפ עמשי הז ילוא ,הקינא
   [14/05/2003 13:06:09]  וינטג יפר  \  הער ותעיגפש שקומ םירקמ הברהב איה תיקוח אל הינב
   [14/05/2003 13:24:29]  והיעשי םיסנ  \  לשכיהל הטונש ימ תא לישכמ קוחה
   [14/05/2003 13:58:24]  הקינא  \  ,יפר לש ותבוגתל ךשמהבו ,רושיקב בותכה רואל ,ןיידע
   [14/05/2003 14:15:25]  והיעשי םיסנ  \  ?דחא ףד לע ןורתפה לכ תא הצור ,הקינא
   [14/05/2003 14:28:35]  הקינא  \  עצמה תא יתארקו לארשי רואל ךלש רושיקה רחא יתבקע
   [15/05/2003 01:54:21]  לגס רוצילא  \  ןוידל חותפ עצמה
   [15/05/2003 02:39:00]  הקינא  \  .ךלש ןויערה יניעב ןח אצמ ,רוצילא
   [15/05/2003 02:51:20]  והיעשי םיסנ  \  אל וא ןכ עצמב ןויד
   [15/05/2003 02:58:58]  הקינא  \  רדסה יפל ןוידל םיפיעסה תא תולעל העיצמ ינא
   [15/05/2003 15:14:15]  הנא  \  יתעדל ךבוסמ רתוי תצק ןיינעה הקינא
   [16/05/2003 03:03:14]  הקינא  \  .ןיינע ,ןיינע תונעל הסנא ,הנא .ייק .וא
   [16/05/2003 07:44:35]  הנא  \  תורבדיהל סנא'צ תתל הצור ינאש יאדוב לכ םדוק
   [16/05/2003 12:47:14]  הקינא  \  םירבסהו םיסנא'צ
   [18/05/2003 12:11:22]  הנא  \  הקינא
   [16/05/2003 00:40:17]  ןויס דוד  \  ...... לבא םיאקיטילופה םע היעב ןאכ שיש ןוכנ
   [15/05/2003 14:40:22]  הנא  \  ???לארשי תרות תדמוע "עצמה" סיסבב
   [16/05/2003 01:22:03]  הקינא  \  ילש "תויחל ןתו הייח"ה לע והשמ ,הנאל
   [16/05/2003 01:39:54]  והיעשי םיסנ  \  :תיללכ הרעה
   [16/05/2003 02:23:22]  הקינא  \  .ךומכ קוידב השיגרמ ינא םימעפל ,םיסינ
   [16/05/2003 03:43:45]  והיעשי םיסנ  \  .הקינא הדות
   [17/05/2003 02:18:23]  הקינא  \  רבד אל לע
   [17/05/2003 11:42:38]  והיעשי םיסנ  \  .תיללכ הרעה דועו
   [17/05/2003 13:59:13]  הקינא  \  יתופקשה תא תופכל ןויסינ םושמ רבדיהל ינויסינב ןיא
   [17/05/2003 16:56:07]  והיעשי םיסנ  \  דובכ רסוחל זמר התע דע ירבדב ןיאש ינמוד ,הקינא
   [20/05/2003 12:15:03]  הקינא  \  שדח ןויד ליחתהל יאדכ ,ןאכ תגצהש דוסיה תחנה סיסב לע
   [20/05/2003 12:36:13]  ךרוע  \  וריבעהל ןתינ ,יחכונה ןוידה תא ךישמהל ןיינע שי םא
   [16/05/2003 07:57:19]  הנא  \  הקינא
   [16/05/2003 08:41:19]  הקינא  \  ,הנא
  [4] [14/05/2003 05:14:00]  השוטשט  \  ןופוסקס