רדיו יובל   רשימת דיוור תנאי שימוש (קולמוסנט ©) הרשמה עזרה מקלדת יובל

08/05/2003 08:00:14 :ךיראת
 דשא ילא 
:תאמ
תוינדיתעה לארשי תונידמ :אשונה:ץעה תפמ 
  [12] [08/05/2003 10:48:54]  לגס רוצילא  \  םיכאלמ
 ןאכ התא -»   [4] [08/05/2003 08:00:14]  דשא ילא  \  תוינדיתעה לארשי תונידמ
   [08/05/2003 11:13:54]  דשא ילא  \  םינדיתע םיאקיטילופ
   [08/05/2003 11:27:33]  דשא ילא  \  םיינדיתע םיאקיטילופ
   [08/05/2003 11:48:16]  וינטג יפר  \  תא ריאהל חיטבהש ,רודירמ בקעי תא תחכש ךיא - ילא
   [08/05/2003 11:57:37]  הקינא  \  קראלק .יס רותרא לש תודליה ץק רפסב םג תרכזומ לארשי
   [08/05/2003 19:46:02]  דשא ילא  \  םישימחה תונש תישארב רוקמב רואל אצי " תודליה ץק"
   [11/05/2003 14:54:35]  ענרב דורמנ  \  - םיברעלו לארשיל רשקב
  [5] [07/05/2003 08:12:48]  אירוס  \  החלז לש םתכה